BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Źródła korupcji w polskim sektorze publicznym
The Sources of Corruption in Polish Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 66-73, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Sektor publiczny, Korupcja
Public sector, Corruption
Note
summ.
Abstract
Problem korupcji stał się w ostatnich latach jednym z szerzej omawianych zjawisk społecznych. O korupcji pisze się i mówi wiele, jednak zazwyczaj robią to publicyści i komentatorzy życia publicznego. Korupcja stała się tematem szeroko opisywanym przez media, rzadziej przez badaczy życia społecznego. Tymczasem zjawisko to ewoluowało i coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania nie tylko socjologów i prawników, lecz także ekonomistów. Dzieje się tak dlatego, iż towarzyszy ono wszelkim procesom gospodarczym i to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także na ich styku. W niektórych aspektach wymiany gospodarczej korupcja uzupełnia lub też całkowicie zastępuje mechanizm rynkowy. W takim ujęciu jest ona procesem dokonującym się w sposób ciągły i w praktyce niemożliwym do wyeliminowania. Jednak natężenie korupcji różni się w poszczególnych rejonach świata, w zależności od wielu uwarunkowań politycznych, historycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł korupcji w polskim sektorze publicznym. Nasz kraj jest bowiem postrzegany jako jeden z bardziej skorumpowanych w Unii Europejskiej, a w komentarzach prasowych wskazuje się na sferę publiczną jako odpowiedzialną za taki stan rzeczy. Autor stawia tezę, iż korupcja jest naturalnym zjawiskiem społecznym, którego nie można wyeliminować, a wyższy jej poziom w Polsce związany jest z czynnikami instytucjonalnymi oraz kulturowymi. Kolejną tezą jest stwierdzenie, iż korupcja nie jest wyłączną domeną sektora publicznego, lecz wynika z naturalnych skłonności człowieka do maksymalizowania indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosztach(fragment tekstu)

Corruption has becomc one of the higgest issues in public debate. In Poland bribery applies ma i n ly to public sector. The aim of this paper is to point ihe causes of the corruption in the polish public sector. Corruption is a natural social phenomenon and cannot be eliminated. In Poland the ieve! of bribery is higer then in other EU countries because of some institutional. cultural and historical conditions. Corruption is also something natural for all human beings and therefore refers to all social activities(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.D. Putnam: Demokracja vi' działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak. Kraków 1995.
  2. R. Inglehart: Kultura a demokracja. W: Kultura ma znaczenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2003. s. 160.
  3. S. Rose-Ackerman: Korupcja i rządy. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001. s. 54.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu