BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Międzynarodowe standardy rachunkowości w sektorze prywatnym i publicznym
International Accodnting Standards in the Public and Private Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 83-89, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Sektor prywatny, Sektor publiczny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Private sector, Public sector, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
Postępujący proces globalizacji wywarł ogromną presję na system rachunkowości. Zwłaszcza koniec XX wieku to okres ciężkiej i wytężonej pracy mającej na celu ujednolicenie rachunkowości w skali całego świata. Ponieważ już pierwsze próby standaryzacji rachunkowości w sektorze prywatnym dowiodły jej kluczowego znaczenia dla rozszerzania międzynarodowych powiązań gospodarczych, stąd inicjatywa ujednolicenia rachunkowości również w sektorze publicznym. Równolegle zatem z pracami nad tworzeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla podmiotów gospodarczych, podjęto działania mające na celu stworzenie standardów rachunkowości odnoszących się do sektora publicznego. Potrzeba zwiększenia efektywności, przejrzystości i porównywalności zarządzania finansami publicznymi dała początek Międzynarodowym Standardom Rachunkowości Sektora Publicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie źródeł i przesłanek międzynarodowej standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań systemu rachunkowości dostosowanego do potrzeb i specyfiki sektora prywatnego oraz sektora publicznego(fragment tekstu)

The progressing globalization process has exerted tremendous pressure on an accounting systcm. The ending of XX century was the time of hard work on the harmonization process in accounting on a massive scalę. As a result of many years of research The International Accounting Standards Committee IASC gave rise to the International Accounting Standards. The study focuses on the sources and circumstanees of glohal standardization in the private seclor of accounting as well as shows a need to unify accounting in the public sector.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Walińska: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o. o.. Kraków 2006. s. 25.
  2. A. Helin: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa 2006. s. 4.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004. s. 44.
  4. K. Winiarska, M. Kac/.urak-Kozak: Rachunkowość budżetowa. Wolters Kluwer. Kraków 2007, s. 34.
  5. T. Kostrzewa: Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej. W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej. Red. W. Gabrusewicz. Zeszyty Naukowe 83. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007. s. 41-42
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu