BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarzasty Janusz (MTS-CeTO SA)
Title
Publiczna emisja obligacji instrumentem finansowania potrzeb samorządów
Public Issuance of Muinicipal Bonds Financinc Instrument for Municipalities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 90-97, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Obligacje, Finansowanie samorządu terytorialnego, Emisja obligacji, Sektor publiczny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Bonds, Local government financing, Bonds issuing, Public sector, Local government units
Note
summ.
Abstract
Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby obowiązków jednostek samorządu terytorialnego (JST) z zakresu realizacji zadań publicznych, a także liczne wyzwania inwestycyjne stojące przed JST rodzą konieczność nowego podejścia do zarządzania finansami samorządów1. Wraz ze wzrostem samodzielności finansowej JST, coraz bardziej istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego źródła finansowania planowanych przedsięwzięć. Z uwagi na ogromne potrzeby inwestycyjne oraz stopień skomplikowania większości projektów, największe znaczenie powinny mieć źródła finansowania długoterminowego. Wydłużenie okresu, na jaki pozyskiwane są środki, umożliwia odpowiednie rozłożenie w czasie spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz zmniejszenie rocznego obciążenia budżetu. Jednym ze sposobów pozyskania środków jest emisja obligacji w drodze oferty publicznej, a następnie ich notowanie na rynku regulowanym.(fragment tekstu)

The Polish municipal hond market has been in existence for over ten years. Over 300 entities havc used a legał opportunity to issue municipal bonds so far and although the market has been growing successively. it is considered to be still under developed in certain respects. Polish municipalities tend to issue non-public. non-liquid securities in smali amounts and the evaluation of these issues is difficult.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, rozdział IV pt. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. Elżbieta Chojna-Duch. Warszawa 2007
  2. Zasady emisji obligacji komunalnych vf kontekście współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej, część III pt. CeTO. wtórny rynek instrumentów dłużnych. Red. K. Michalik. C. Nowosad. KPWiG. PKO BP. Centralna Tabela Ofert SA. Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu