BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniec Marcin (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Rola regionalnej izby obrachunkowej w nadzorze nad miejscowym prawem finansowym
Role Regional Accounting Chaber in Supervision Over Finances Local Low
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 98-104
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Kontrola, Prawo finansowe
Control, Financial law
Note
summ.
Abstract
Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli powstałymi jako zupełnie nowe, odrębne struktury dla zapewnienia prawidłowych działań jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim w zakresie spraw finansowych. Ich powstanie było realizacją zapisu art. 86 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym1, zgodnie z którym nadzór nad działalnością gminną w zakresie spraw budżetowych został powierzony regionalnej izbie obrachunkowej. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z 7 października 1992 roku weszła w życie dopiero z dniem 1 stycznia 1993 roku2, a zatem przez ponad dwa lata jednostki samorządu terytorialnego zarówno w zakresie nadzoru, jak i kontroli nad sprawami finansowymi podlegały wojewodzie. Przez ten okres gminy samodzielnie i na własny rachunek wydawały publiczne pieniądze i gospodarowały majątkiem, dochodziło wówczas do wielu nieprawidłowości spowodowanych przede wszystkim brakiem dostatecznie dobrej, fachowej pomocy, instruktażu oraz brakiem jednoznacznych przepisów prawa, w dodatku swobodnie interpretowanych. Wszystkie te elementy kumulowały się i były stwierdzane podczas kontroli prowadzonych później przez regionalne izby obrachunkowe.(fragment tekstu)

The articie presents role Regional Accounting Chaber in supervision over iinances local Iow. The problem in qestion has been presented on the basis of the activity of supervising. controlling and counselling charakter, performer by Regional Accounting Chaber. This is a very important problem. The activity of this institution points to a rational union which occurs between the activities of supervising, controling charakter and the state of the finances of the locals govermental unit(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Chmielnicki: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego u- Polsce. Warszawa 2006. s. 15.
  2. M. Matysiak. M. Czakowski: Nadzór nad działalnością finansowąjednostek samorządu terytorialnego sprawowany przez regionalną izbę obrachunkową. Ii Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego. Sulechów 2008, s 157.
  3. M. Jaroszyński. M. Zimmermann. W. Brzeziński: Polskie prawo administracyjne. Warszawa 1956. s. 440:
  4. J. Starościak: Zarys nauki administracji. Warszawa 1971 s. 356:
  5. J. Służewski: Zarys nauki administracji. Warszawa 1979. s. 126: B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym. Katowice 1993. s. 42.
  6. E. Knosala: Problem kontroli w działaniu administracji publicznej. W: Administracja publiczna w państwie prawa. Red. B. Adamiak. J. Boć. M. Miemiec. K. Nowacki. Wrocław 1999, s. 157.
  7. J. Stroczyński: Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym. Bydgoszcz 2006. s. 123.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu