BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Krzysztof (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Commercial Company as a Form Of Cooperation Between the Local Government's Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 129-136
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Spółki handlowe, Współpraca, Samorząd terytorialny
Commercial companies, Cooperation, Local government
Note
summ.
Abstract
Skuteczność osiągania celów polityki rozwoju regionalnego i lokalnego oraz podwyższanie efektywności wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny wymaga podejmowania współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu. Podstawowe formy współpracy przewidziane przez prawo to: związki międzygminne, związki powiatów, porozumienia międzygminne, porozumienia powiatów, porozumienia województw i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca może być podejmowana również w formie spółki handlowej. Artykuł przedstawia uwarunkowania prawne podejmowania współpracy w formie spółek handlowych oraz przykłady takiej współpracy(fragment tekstu)

EtTectiveness of the regional and local development policy and increasing the efficiency 0fpu^ lic tasks execution by the local government requires taking cooperation between individual goyern ment units. Basic forms of cooperation include: relationships, agreements and associations. Thecoop. eration can also take a form of the commercial company. The paper presents the legał conditions of taking cooperation in the form of commercial companies and the examples of such cooperation(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Bandarzewski: Cywilnoprawne formy współdziałania. W: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Red. P. Chmielnicki. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 119.
  2. M. Kalisiak, W. Paluch: Działalność gospodarcza gminy i powiatu. Zachodnie Centrum Organizacji. Zielona Góra 2000, s. 150-151.
  3. W. Gonet: Spółki komunalne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2007, s. 31, 33.
  4. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka Prawna. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 1998. s. 126.
  5. A. Agopsztowicz. Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa 1997, s. 100.
  6. M. Szydło: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008. s. 378-379.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu