BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grad Bożena (Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach)
Title
Rozwój przedsiębiorczości jako czynnik kształtowania konkurencyjności regionu
Development of Entrepreneurship as a Factor in Regional Competitiveness Formation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 146-158, rys.,wykr.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój, Konkurencyjność regionów
Entrepreneurship, Development, Regions competitiveness
Note
summ.
Abstract
Współczesne regiony, by być konkurencyjne muszą na swym obszarze tworzy i rozwijać konkurencyjny system przedsiębiorczości, wykorzystując do tego nowoczesne metody zarządzania regionalnego. W modelowaniu konkurencyjności tego sytemu istotną roi; odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Obok podmiotowości regionalnej, któn wynika z szeroko rozumianej tożsamości regionalnej, więc geopołożenia, kultury czy obyczajów wspólnoty mieszkańców, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) kształtują jakok i tempo zmian związanych z przystosowaniem regionu do nowych warunków funkcjonowania i konkurencji. W globalnej gospodarce, opartej na wiedzy i informacji, są one aktywnyn czynnikiem konkurencyjności regionalnej. Należy wyraźnie stwierdzić, że konkurencyjność przedsiębiorstw determinuje konkurencyjność regionu. Jest to sprzężenie zwrotne. Bowiem skutki działalności gospodarczej| przedsiębiorstw, tj.: tworzenie nowych miejsc pracy, produkcja nowych wyrobów, usług, kreowanie nowych zawodów - przez co powodowanie rozwoju szkolnictwa, rozwój kooperacji, transportu itp., przekładają się wprost na określone skutki kształtujące poziom konkurencyjności regionalnej(fragment tekstu)

Contemporary regions need to create and develop their competitive system of entrepreneurship, using modern methods of regional management, in order to become competitive regions. The crucial part in modeling of competitiveness of the system seems to be played by smali and medium enterprises. They are active members of regional competitiveness in global economy. based on knowledge and information. Smali and medium enterprises influence the formation of the quality and the pace of changes concerning the adjustment of the region to new circumstances for their functioning and competitiv eness. The instruments supporting development of entrepreneurship in a region are the crucial elements of regional policy. They are used by the regional authorities to achieve aims stated in regional policy. Rirthermore. they influence competitiveness of contemporary regions. Regional authorities could support entrepreneurship actively. particularly development of smali and medium enterprises sector. The support includes: making the procedures and terms of achieving permission for localization of companies in the region easier, handling registration of new companies, counseling in the choice of economie activity, etc. Another element that intluences regional entrepreneurship is the effective use of European Funds included in financial perspective of European Union lor Poland within 2007-2013 for the aims of development of regional entrepreneurship. joining pub- 'lc and private funds for regional economic activities and support for professional systems of trainlng and advisory institutions in a region. The actions carried in the region should support and create entrepreneurship as well as assure stability of actions in a region.The analysis in the paper focuses on the signillcance of connections between develo nul entrepreneurship and developinent as well as competitiveness of a region. Theoretical analysjs •J ported by the presentation of results form the empirical researeh on circumstances for develo ' i entrepreneurship in Świętokrzyskie Province. completed with the author participation in 2008 the first stage of researeh project carried by WSETiNS in Kielce, titled: The support for develo3 of entrepreneurship by the local govemments in Świętokrzyskie Provinee. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Kowalczewski: Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie. Wydawnictwo Dialog. Warszawa 2003. s. 24-50.
  2. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Red. W. Janasz. Dyfin, Warszawa 2005.
  3. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Dyfin. Warszawa 2002 s. 34.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu