BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zakres partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej ustawie
Scope of Public-Priyate Partnership in the New Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 167-173
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ostatnich latach stało się terminem często używanym w odniesieniu do zagadnień ekonomicznych, prawnych czy nawet politycznych. Utożsamiane z metodą finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez podmioty publiczne we współpracy z partnerem prywatnym było i jest nadzieją na uruchomienie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym postrzegana jest jako proces korzystny dla gospodarki. Wiele państw w dobie ograniczonych środków publicznych sięga do kapitału prywatnego przy realizacji dużych, publicznych programów inwestycyjnych. Stanowi to alternatywną metodę realizacji zadań władz publicznych zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Szansą na uruchomienie działań w tym obszarze miała być ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno- -prywatnym. W rzeczywistości nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Pod jej rządami nie udało się uruchomić żadnego projektu inwestycyjnego. Przyczyn było kilka. Jako pierwszą wymieniano brak przepisów wykonawczych, a kiedy je przyjęto w 2006 roku, okazały się barierą nie do pokonania. Jako drugi powód wskazuje się brak odpowiedniego klimatu wokół PPP. Współpraca administracji z biznesem była traktowana jako coś kryminogennego i korupcjogennego1. Próbą zmiany podejścia do formuły PPP są kończące się w Sejmie prace nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym2. Celem opracowania jest wskazanie zmian w podejściu do partnerstwa publiczno- prywatnego w nowej ustawie oraz próba oceny zmienionych uregulowań(fragment tekstu)

public-private partnership as a method of cooperation between public sector and private sector • the west of Europę and in the United States has become one of essential instruments for conducting jnvestment ventures in public sector. In Poland. despite of appropriate legał regulations. the method is not developing in the expected direction. On the basis of the Act of 2005. no contracts for investments between public and private sector were signed. There is a hope in the new Act. the legislation process ofwhich is almost flnished. The article is devoted to changes in the Public-Private Partnership Act and possibilities of introducing PPP mechanisms into practice(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamiak: Możliwości współdziałania sektora samorządowego i prywatnego przy realizacji "sługpublicznych. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum Samorządowe. Uniwersjtet Szczeciński. Szczecin 2008. s. 11.
  2. RGonet: Nowe partnerstwo publiczno-prywatne. "Wspólnota" 2008. nr 49, s. 13.
  3. S. Wikariat: Przetargi nie będą potrzebne przy koncesjach. "Rzeczpospolita" z 17.09.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu