BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejewski Lech (Politechnika Gdańska)
Title
Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny
The Munici Palitity's Tax Policy and its Influence on the Local Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 190-197, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Polityka podatkowa
District, Local development, Tax policy
Note
summ.
Abstract
Polityka podatkowa często określana jest mianem polityki fiskalnej1, postrzeganej jako polityka skarbowa, odnosząca się głównie do strony dochodowej budżetu. W literaturze przedmiotu można zauważyć, że pojęcie polityka fiskalna jest pojęciem znacznie szerszym od polityki podatkowej2. Terminu "polityka fiskalna" Z. Fedorowicz używa w znaczeniu ..doboru źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne"3. Organy publiczne powoływane są według ustalonego porządku konstytucyjnego dla związków publicznoprawnych, wśród których funkcjonują państwo i samorząd terytorialny. Zatem można odróżnić politykę fiskalną państwa i politykę fiskalną samorządu terytorialnego4. Zwrócimy uwagę, że inny będzie charakter i cele polityki fiskalnej uprawianej w skali państwa, które dysponuje znacznym potencjałem w postaci kompetencji organów ustawodawczych i może przez to świadomie oddziaływać na kształtowanie się ostatecznej struktury dochodów. Inny zaś jednostek samorządu terytorialnego, które przy kontynuowaniu założeń swojej polityki fiskalnej muszą uwzględniać pewne ramy i ograniczenia wyznaczone im przez państwo w przepisach prawa.Naszym zadaniem jednak nie jest przedstawianie polityki fiskalnej państwa, lecz polityki podatkowej występującej na podstawowym szczeblu samorządu terytorialnego, to jest gminy, którą można rozumieć jako świadome działania powane przez kompetentne organy, zmierzające do osiągnięcia założonych celów, przy zastosowaniu dostępnych i odpowiednio dobranych metod wynikających z norm finansowo-prawnych.(fragment tekstu)

rhe sell government units in Poland. as well as the whole sector of public tlnance. go into debt. o tar applied ta policy's tools are insuHlcient. It means that these entities using well-known entitlementsare forced to seek neyv solutions to improve their financial liquidity and change the system of local development financing. I hese issues determine the major threads of consideration included in the content of article(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Z. Fedorowicz: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997. s. 7.
  2. Por. L. Jędrzejewski: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007. s. 94
  3. J.Głuchowski: Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1993. s. 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu