BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekonomia skali a teoria nowego lokalizmu
Economy of Scalę Yersus New Localism Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 198-203, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Teoria wyboru publicznego, Samorząd terytorialny, Ekonomia
Public choice theory, Local government, Economics
Note
summ.
Abstract
Główny nurt badań ekonomicznych nad jednostkami samorządu terytorialnego (selfp vernment) koncentruje się na zewnętrznych efektach ich działalności, bez wnikania w weunętrzną strukturę instytucji. Zasadniczo opierają się one na neoliberalnych modelach ekonomicznych będących rozwinięciem teorii Wiliama Arthura Niskanena1. Neoliberalizm i teona wyboru publicznego (Public choice) i związana z tym krytyka biurokracji weberowskięj doprowadziły do stworzenia koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Mm gement - NPM). Stawia ona główny nacisk na poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej poprzez wdrażanie zasad zarządzania właściwych sektorowi produkcyjnemu. Jedną z nich jest uzyskanie efektu skali poprzez koncentrację świadczenia usług w większych niż dotychczas jednostkach.(fragment tekstu)

An analy sis ot world literature clearly shows the lack of significant economies of scale in functioning the administration. Carried out without it facts reforms do not usually produce the expccted results. From this comes a elear conclusion about the need to take account of sociological aspeetsof the theory of localism building.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bendor: Formal models of bweaneracy. British Journal of Polilical Science. vol. 18. nr 3. s. 390
 2. R. Brol: Kryteria delimitacji powiatów. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 1023 AE we Wrocławiu. Wrocław 2004. s. 332: W. Kieżun: Struktury i kierunki zarządzania państwem. W: Dobre państwo. Red. W. Kieżun. J. Kubin. WSPiZ. Warszawa 2004. s. 42
 3. P. Modzelewski: Administracja samorządowi £ bro publiczne. W: Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Red.J.Kleer. CeDeWu, Warszawa 20 s. 158
 4. B.Jałowiecki, M.S.Szczepański: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej.Śląskie Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania Nauk Społecznych. Tychy 2002, s.21
 5. K.Z Sowa.Socjologia, Społeczeństwo, Polityka.Wyd.Wyższej Szkoły Pedagogicznej.Rzeszów.1992, s.70-88
 6. B.Dollery,C.Keogh, L.Crase.Alternatives to Amalgamation in Australian Local Government:Lessons from the New Zeland Experience.University of New England Working Paper Series in Economics.No.2015-15
 7. D.Dollery, L.Crase:Is Bigger Local Government Better?An Evaluation of the Economic Case for Australian Municipal Amalgamation Programs.University of England Working Paper Series in Ecomnomics.No.2004-4
 8. J.Byrnes, B.Dollery:Do Economies of scale exist in Australian local government ?A review of the Empirical Evidence .University of New England Working Paper Series in Economics.No.2002-2
 9. B. Keenan: EJficiency. accountability and sustainabiliiy of Auckland's local government. Royal Comission. Auckland 2008
 10. G. Bovne: Population size and Economies of Scalę in Local Government. Policy and PolitKM 23 no. 3: R. Dahl. A. Dahl. F..R. Tufte: Size and Democracy Stanford University Press 1973: K. Newjj smaal really so beautiful? Is big really so ugly? Size. effectiveness and democracy in local oovem Political Sludies. no. 30.
 11. V.C. Wong, T.D. Cook. W.S. Barnett. K. Jung: An Effectiveness-Based Evaluation ofFiveSĘM Kindergarten Programs. Journal ot Policy Analysis and Management. vol. 27. No. I, 122-154(2008)
 12. J.L. Hall: Assessing the Effects oJSize and Structural Yariation in SubState Regional Econonomic Devlopment Districts. Southern Political Science Association. New Orleans 2007
 13. A. Sancton: Merger Mania. McGill-Queens University Press. Montreal 2000.
 14. F. Mizutani. T. Tanaka: Estimation of optimal city size. ESPA. Liverpool 2007
 15. K.Houlberg.MunicipaSize Economy and Democracy. Consolidation orfragmentation? Lessons Lena Consolidation Reforms - the European Experienee. Warsaw University, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu