BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Lokalne grupy działania w województwie opolskim
Local Action Groups (LAGs) in Opolskie Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 5, s. 29-33, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Lokalna Grupa Działania (LGD), Rozwój lokalny, Społeczności lokalne
Local Action Group, Local development, Local community
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Celem badań była ocena lokalnych grup działania (LGD) funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Szczególną uwagę zwrócono na budżety LGD oraz na strukturę wydatków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Stref Działania". LGD to partnerstwa osób reprezentujących lokalną społeczność na rzecz, której pracują. W ich skład wchodzą także przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, przedsiębiorcy oraz lokalne organizacje pozarządowe. Ich nadrzędnym celem jest wspólne opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla obszaru działania LGD oraz wydatkowanie dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięć zapisanych w LSR. Na terenie województwa opolskiego funkcjonuje 12 LGD, które zasięgiem realizacji LSR obejmują 90% powierzchni województwa. Na obszarach tych mieszka 669 984 osób, co oznacza, że średnio obszar działania jednego partnerstwa zamieszkuje 55 832 osób. Łączna pula środków dostępnych dla LGD wynosi 99 157 632,00 zł. (abstrakt oryginalny)

Local Action Groups (LAGs) are a partnerships representing the local community for which they work. They include also representatives of county and municipal governments, entrepreneurs, and local NGOs. Their main aim is to prepare the Local Development Strategy (LDS) to be implemented by the LAGs and the spending of funds granted to the LDS. In Opolskie voivodship, there are 12 Local Action Groups operating on 90.% of voivodship's area. There are 669,984 residents living in the covered area, and the average area of a single partnership includes 55,832 people. The total pool of funds available for LAGs is 99,157,632 PLN. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Dresler E. 2006. Udział społeczności lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich (red. Z. Wyszkowska). Wyd. UT-P w Bydgoszczy, 7.
 2. Borkowska M. 2010: Lokalne Grupy Działania na obszarach funkcjonalnych Dolnego Śląska. Rocz. Nauk. SERiA, t. 12, z. 2, 35.
 3. Dmitruk A. 2007: Inicjatywa Leader 1991-2006 a oś Leader 2007-2013. Warszawa, 7.
 4. Hillery G. 1952: Definitions of Community. Areas of Agreement. Rural Sociology, 23.
 5. Kędzior Z. 2005: Badania rynku. Metody zastosowania. PWE, Warszawa, 35.
 6. Kołomyjska I. 2007: Inicjatywa Leader w nadchodzących latach. Wyd. FDPA, 2-17.
 7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt AR we Wrocławiu 269. s.283.
 8. Potok A., Futumski A. 1996: Wieś polska w procesie transformacji. [W:] Kształcenie liderów społeczności wiejskiej (red. A Brzezińska, A. Potok). Fundusz Współpracy, 36.
 9. Smykowski B. 1996: Ludzie i ich liderzy. [W:] Kształcenie liderów społeczności wiejskiej (red. A. Brzezińska, A. Potok). Fundusz Współpracy, 54.
 10. Ściański P. 2009: Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. Wyd. MRiRW, 9, 26.
 11. Wilczyński R. 2003: Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Poznań, 13.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu