BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedźwiedź Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozliczanie projektów unijnych w perspektywie finansowej 2004-2006
Accounting of the European Union Projects in Financial Perspectiye 2004-2006
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 252-260, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Środki unijne, Rozliczenia, Kontrola realizacji projektu, Finansowanie projektów
EU funds union, Settlements, Project realization control, Projects financing
Note
summ.
Abstract
Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają ze środków unijnych na usprawnienie działalności swoich firm. Największym zainteresowaniem cieszą się dotacje na usługi doradcze i inwestycyjne. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu były przechowywane w jednym miejscu. Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której beneficjent szuka poszczególnych faktur, dowodów płatności lub innych dokumentów u różnych pracowników. Istotne opóźnienia w przedstawianiu żądanych dokumentów podczas kontroli mogą być uznane za odmowę poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, co skutkuje rozwiązaniem umowy i zwrotem dotacji. Dla potrzeb kontroli należy dysponować dokumentami związanymi z realizacją inwestycji oraz monitorowaniem osiągniętych wskaźników także w okresie po zakończeniu realizacji projektu. Podstawowym celem niniejszego artykułu było przybliżenie zasad weryfikacji zgodności poniesionych kosztów z zasadami wydatkowania funduszy strukturalnych, zapisami w umowie o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie.(fragment tekstu)

Each projcct wliich lasted till the end of its realization must be settled. The beneficiary, beside flnancial-accountancy proofs, is obliged to settle achievement of goals set in the application, goals wliich are measured with indexed of product, result and effect. The entrepreneur (beneficiary) should make themselves familiar with the obligations deriving from the contract on financial aid to the project. Primarily it concerns the time and place of submitting documents and procedures of applying for payment, qualifying costs, achieving declared indexes of the project, proper application of purchase procedures and choise of service providers, proper record of the costs, as well as project promotion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rachunkowość w teorii i praktyce. Rachunkowość finansowa. T. I. Red. W. Gabrusewicz. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. E. Martini, M. Bąk: Dotacja i co dalej? Twigger, Warszawa 2005.
  3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm. 5.
  4. M. Brzózka, B. Gajos, M. Mońka: Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta. Warszawa 2005.
  5. A. Piaszczyk: Audyt środków unijnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu