BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Znaczenie funduszy dostępnych w ramach ZPORR dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce
Meaning of Available Within the Confines of IROP Funds for the Entrepreneurship Development in the Greater Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 270-278, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze unijne, Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość regionalna, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
EU funds, Local entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Integrated Regional Operational Programme
Note
summ.
Abstract
Jednym z programów kierowanych m. in. na rozwój przedsiębiorczości jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przewidziany dla Polski na lata 2004-2006. RPO i ZPORR to programy, w ramach których środki rozdysponowano między poszczególne regiony z uwzględnieniem ich specyfiki i konkretnie zdefiniowanych potrzeb. Dostrzeżenie w puli potrzeb regionu problemu przedsiębiorczości i rozwoju otoczenia podmiotów gospodarczych stanowi podstawę wzrostu i szansę na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. Coraz częściej wśród determinant konkurencyjności regionów wymienia się prężne funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy też istnienie infrastruktury otoczenia biznesowego. Celem artykułu jest prezentacja i ocena stopnia wykorzystania funduszy dostępnych w ramach ZPORR przez przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, a także wskazanie barier i trudności związanych z ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem.(fragment tekstu)

A prescntation and an assessment of the degree of exploiting available within thc confines of Integrated Regional Operational Programme (IROP) funds by entrepreneurs from the Great Poland province, as well as showing barriers and connected problems with acąuiring them and using, are a goal of the article. For the development entrepreneurships are of spccial importance 2.5 Measure Promolion of the entrepreneurship (as part of Priority 2) and 3.4 Measure Microenterprises (as part of Priority 3), from here they are also an object of analysis in this study. As part of 2.5 Measure the largest percentage of ultimate beneficiaries used the component of the help are which advisory-training services, as part ot 3.4 Measure beneficiaries in the Great Poland province defhhtely preferred the investment support to the consulting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności. Red. J. Skrzypek. Twigger, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu