BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Mazur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych
About formal description of economic phenomena
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 119-126, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ekonomia matematyczna, Ekonometria, Edukacja, Matematyka
Mathematical economics, Econometrics, Education, Mathematics
Note
summ.
Abstract
Do formalnego zapisu zjawisk ekonomicznych niezbędne jest zastosowanie metod matematycznych. Modelowanie matematyczne ma wiele zalet. Pozwala na użycie języka symbolicznego, bardziej zwięzłego i precyzyjnego. Przy modelowaniu matematycznym zjawisk ekonomicznych jest wymagane sprecyzowanie wszystkich przyjętych założeń, co zapobiega wszelkim nieporozumieniom i błędom, jakie mogłyby powstać przy formułowaniu wniosków, wyników i prognoz. Ponadto, dowody poprawności formułowanych twierdzeń ekonomii przeprowadza się, korzystając z licznych twierdzeń matematycznych. W artykule zostały zaprezentowane korzyści płynące z modelowania matematycznego zjawisk ekonomicznych. Zostały również omówione różne aspekty zastosowania matematyki do analizy ekonomicznej oraz przedstawiono pewne uwagi dotyczące nauczania matematyki na studiach ekonomicznych.(fragment tekstu)

The formal description of economic phenomena requires the application of mathematical notions and mathematical techniques. When making formal description of economic phenomena we have to formulate all accepted assumptions in an open way. This prevents us from all errors and misunderstandings that can be created while formulating conclusions, results and forecasts. In this paper we present the advantages resulting from the application of formal description of economic phenomena. We also discuss approaches to the mathematical model link and we present some observations about the teaching of mathematics on economic studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chiang A.C. (1994). Podstawy ekonomii matematycznej. PWE. Warszawa.
  2. Hildenbrand W., Sonnenschein H. (1991). Handbook of Mathematical Economics. Elsevier.
  3. Leja K. (2005). Elastyczność studiów dwustopniowych na przykładzie Wydziału Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.). Dylematy studiów dwustopniowych. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Łódź.
  4. Maddala G.S. (2006). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  5. Ostoja-Ostaszewski A. (1996). Matematyka w ekonomii. Modele, metody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  6. Panek E. (2000). Ekonomia matematyczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
  7. Przybylska A., Romowicz A. (2000). Matematyka aktuarialna w nauczaniu przedmiotów ilościowych. Dydaktyka Matematyki nr 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu