BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w układzie regionalnym
Diversifying the Development of the Sector of Small and Medium Enterprises In Poland in the Regional Arrangement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 318-326, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Sektor przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Manufacturing sector, Small business
Note
summ.
Abstract
Biorąc pod uwagę liczbę aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa, zauważalna jest różnica pomiędzy tak zwaną Polską "A" i "B". W tak zwanej Polsce "A" średnio w analizowanym okresie przypadało prawie 49 aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP na 1000 mieszkańców, zaś w Polsce "B" prawie 36 przedsiębiorstw. Interesującym z punktu widzenia przeprowadzanych analiz jest stan występujący w województwie zachodniopomorskim. W województwie tym liczba aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP odbiega znacząco od województw o największej ich liczbie, natomiast w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwo to charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem, co może świadczyć o wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców tego województwa.(fragment tekstu)

In the study a development was dcscribcd number of small and medium enterprises in Poland in the regional arrangement in years 1998-2006. They also made analysis of the number active SML in converting into 1000 inhabitants in years 1998-2006 in analysed regions. Examinations have analytical character mainly and they are a part of a project, whom they made an attempt at determining the influence of small and medium enterprises on the Polish economy in years 1994-2006.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. H. Wnorowski: Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju. W: Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Red. H. Wnorowski. A. Lutkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
  3. W. Micha: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie, zeszyt 104. Wydawnictwo lERiGŻ, Warszawa 2001.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002. Red. A. Rybińska. A. Tokaj-Krzewska. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu