BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński), Niewęgłowski Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dysfunkcje sprawozdawczości budżetowej jako instrumentu zarządczego w jednostkach samorządu terytorialnego
Dysfunctions of Budgetary Reporting System of Local Government Units as a Management Instrument
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 335-343
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Sprawozdawczość budżetowa, Budżet samorządu terytorialnego, Finanse samorządu gospodarczego
Budget reporting, Local budget, Local government finance
Note
summ.
Abstract
Istniejący system sprawozdawczości JST nie spełnia oczekiwań z punktu widzenia potrzeb zarządzania tymi jednostkami. W związku z tym należy dążyć do wypracowania takich form sprawozdań, które będą spełniać zarówno cele statystyczne i informacyjne budżetu państwa, jak i będą zaspokajać potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oraz oceny prowadzonej gospodarki finansowej. Skuteczne wykorzystanie sprawozdawczości do celów zarządczych nie będzie jednak możliwe bez wcześniejszego wyeliminowania przynajmniej części ze wskazanych dysfunkcji, chociażby poprzez zapewnienie niezmienności klasyfikacji budżetowej.(fragment tekstu)

The article presents the dysfunctions of budgetary reporting system of local government units as a management instrument. The system is one of the sources of financial information that is neccessary to effective management of local govemment units. Autlior also dcscribes the most important budgetary statements from a menagcrial point of view.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Pakoński: Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Poradnik dla gmin. Municypium. Warszawa 2001.
  2. M. Hass-Symotiuk: Sprawozdawczość budżetowa. W: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2004.
  3. K. Potoczny: Rachunkowość budżetowa. Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2001.
  4. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodąj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municypium, Warszawa 2004.
  5. H. Gajoch: Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk 2007.
  6. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  7. M. Dylewski: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wyd. WSB, Wrocław-Poznań 2006, s. 329-338.
  8. B. Filipiak: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie audytowej JST W: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Red. P. Tarno. Wydawnictwo RIO Zielona Góra, Zielona Góra 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu