BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Bogna (Politechnika Lubelska)
Title
Polityka dywidendy w czasie kryzysu
Dividend Policy in Times of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 421-428, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Dywidenda
Dividend
Note
summ.
Abstract
W warunkach kryzysu rośnie ryzyko, że zyski księgowe nie zostaną zrealizowane. W takich warunkach nie można mówić o poborze korzyści przez akcjonariuszy, lecz o wycofaniu części wcześniej zainwestowanego kapitału. Taka sytuacja podnosi ryzyko finansowe spółek poprzez wzrost zadłużenia, wymaga pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania, których cena jest wyższa od dotychczasowego poziomu kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie aktywów przedsiębiorstwa. Przedstawione niedoskonałości zysku księgowego oraz specyfika oddziaływania otoczenia na wycenę przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu panującego na rynkach finansowych wskazuje, że decyzja o wypłacie dywidendy powinna być poprzedzona analizą zmian wartości przedsiębiorstwa. Wypłata dywidendy może być zrealizowana jedynie w przypadku stwierdzenia wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz braku zagrożeń dla jego płynności finansowej w warunkach jej wypłaty. Zaniechanie tego typu analiz może doprowadzić do sytuacji utraty przez spółkę znaczącej części najbardziej stabilnych źródeł finansowania, co może w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności przez spółkę.(fragment tekstu)

Taking into consideration the crisis on financial markets, limited access to capital, fluctuations of currency value, dynamic changes of the monetary policy and in the face of the decrease of the economic growth - the decision about the dividend should be taken in full conscience of disadvantages of net profit shown in books as a measurement of company efficiency and how dividend payment could influent on financial risk connected with financial liquidity and changes in company capital structure. Under conditions of financial crisis I the risk that the profit shown in books won't be realized (turned into cash) inereases. In that case dividend isn't the way of providing benefits to shareholders but it means withdrawing a part of capital invested before. Such a situation increases the risk because of growing debt - companies require additional outside sources of capital, which are more expensive that current weight average capital cost. In extreme cases dividend payment can be a threat to companies financial liquidity and can affect on company capability to continue the business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Cwynar, W. Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa Rzeszów 2007.
  2. P.F. Drucker: Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  3. A. Rappaport: Wartość dla akcjonariuszy. WIG-Press,Warszawa 1999.
  4. M. Sierpińska: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków 1999.
  5. N.B. Macintosh: The ethics of profit manipulation: a dialectic of control analysis. Critical Perspectives of Accounting (1995) 6, s. 289-315.
  6. T. Wędzki: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  7. D. Davis: Sztuka zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mc Graw-Hill Book Company Europe, Warszawa-Londyn 1993.
  8. A. Ehrbar: Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu