BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi jako determinanta rozwoju rachunkowości budżetowej
New Public Management as the Determinant of Deyelopment of Budget Accountancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 204-211, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Finanse publiczne, Rachunkowość budżetowa, Zarządzanie finansami
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Public finance, Government accounting, Financial management
Note
summ.
Abstract
Zazwyczaj rachunkowość budżetowa jest postrzegana jako system informacji ex posi. służący wyłącznie w celach sprawozdawczych. W dobie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi (New Public Management) rośnie rola systemu informacyjnego rachunkowości budżetowej. Nowoczesna rachunkowość sektora finansów publicznych powinna stac się narzędziem umożliwiającym zwiększenie skuteczności i efektywności działańiajednostek budżetowych oraz optymalizacji zarządzania finansami publicznymi. Cele artykułu to: przedstawienie rachunkowości jako systemu informacyjnego, klon | może wspomagać zarządzanie oraz charakterystyka rachunkowości zadaniowej, pozwalają- J cej w efektywny sposób zarządzać wydatkami publicznymi. Integracja Polski z Unią Europejską powoduje konieczność rozwoju rachunkowości. | Główny akcent jest kładziony na porównywalność danych księgowych oraz na konieczność | harmonizacji zasad rachunkowości w skali światowej. Podobnie jest w przypadku rachunkowości budżetowej. Występuje potrzeba jej rozwoju i standaryzacji zasad. W skali międzyna-J rodowej działaniami tymi zajmuje się Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-j ści, w której ramach został utworzony Komitet Sektora Publicznego (Public Sektor Com^ tee - PSC), zajmujący się koordynacją ogólnoświatowych zasad i wymogami w zakresie sprawozdawczości finansowej, ewidencji ksiegowej i audytu podmiotów zaliczanych do sektora publicznego1. Od grudnia 2004 roku Komitet Sektora Publicznego zaczął funkcjonować pod nową nazwą: Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB). Rada tworzy, rozwija i propaguje programy w zakresie zarządzania finansowego i odpowiedzialności w podmiotach sektora publicznego(fragment tekstu)

Question new public management and the possibi lity of adaptation to this idea of the informac system of accountancy was introduced in the article. Execute the profiles of the notion of task •countancy and introduce the tools of the accountancy which can be applied in the management(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Winiarska. M. Kaczurak-Kozak: Rachunkowość budżetowa. Oficyna Wolters Kluwer Business. W ków 2007. s. 34
  2. W.Gos.Ogólne zasady rachunkowości. W: Rachunkowość finansowa według znowelizowanej ustawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002. s.11
  3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. ODDK- Gdańsk 2008. s. 125.
  4. M. Jastrzębska: Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999, s. 76.
  5. T. Lubińska, A. Lozano-Platonoff, T. Strąk: Budżet zadaniowy - racjonalność przejrzystość - stateczność. "Ekonomista" 2006. nr 5, s. 647-666. za: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Difin. 2009. s. 41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu