BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Federalizm fiskalny i nowe zarządzanie publiczne - podejście teoretyczne do roli i zakresu kompetencji samorządów terytorialnych
Fiscal Federalism and New Public Management - the Theoretical Approach to the Roles and Responsibilities of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 242-248
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Teoria wyboru publicznego, Nowe zarządzanie publiczne, Federalizm fiskalny, Zarządzanie
Public choice theory, New public management, Fiscal federalism, Management
Note
summ.
Abstract
We współczesnej teorii ekonomii wyróżnić można cztery zasadnicze koncepcje odnoszące się do roli i zakresu kompetencji władz terytorialnych, teorii których podstawą jest kJ tyka mechanizmów dostarczania dóbr użyteczności publicznej: - federalizm fiskalny (traditional fiscal federalism), - nowe zarządzanie publiczne (new public management), - teoria wyboru publicznego (public choice), - nowa ekonomia instytucjonalna (new institutional economics). Dwa pierwsze podejścia - federalizm fiskalny oraz nowe zarządzanie publiczne-koncentrują się głównie wokół kwestii zawodności rynków (market Jailures) oraz wydajnego ' (efektywnego) i sprawiedliwego dostarczania dóbr publicznych. Kolejne dwie koncepcje - teoria wyboru publicznego i nowa ekonomia instytucjonalna - odnoszą się do zawodności (niesprawności) państwa (government failures). W ramach niniejszego opracowania zaprezentowane zostały dwie koncepcje teoretyczne, które zasadzają się na krytyce rynkowego mechanizmu dostarczania dóbr publicznych(fragment tekstu)

Although the concept of local governance is as old as the history of humanity, only recenth has it entered the broad discourse in the academic and practice literature. The fiscal federalism and the new public management are two perspectives on models of local government's roles and responsibilities. Both perspectives are concerned primary with market failures and how to deliver public goods efficiently and eąuitably. The study reviews ideas emerging from the literature, shows the conceptual perspeetives and the main principles of the two mentioned models of local govemance.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Oates: Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich. New York 1972
  2. J M. Buchanan. R.A. Musgrave: Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2005. s. 125.
  3. A. Shah: A Comparative Institutional Framework for Responsive. Responsible and Accountable Local C'0vernance. W: ..Local Governanee in Industrial Countries". Washington, D.C.: The World Bank 2006, s. 6.
  4. R.A. Musgravc: The Theory of Public Finance. McGraw-Hill. New York 1959: J.M. Buchanan: fontami and Supply of Public Goods. IL: Rand McNally. Chicago 1968: G. Tullok: Privete Han/s. Public Ueans. Basic Books. New York 1970.
  5. W.J. Baumol: Welfare Economics and the Theory of the State. Bell & Sons. London 1965;A.R Prost. A.N. Barn Public Finance in Theory and Practice. Weidenfeld & Nicolson, London 1979
  6. P. Bohm: Social Efficiency: A Concise Introduction to Welfare Economics. Macmillan. London 1976
  7. J.M. Buchanan: A Theory• of Economic Clubs. "Economica" nr 32. 1965. s. 1-14
  8. J.H. Lane: The Public Sedor. Concepts. Models and approaches. SAGE Publications. London 2000. s. 307
  9. M. Moor: Creating Public Value. Cambridge. MA: Harvard University Press. 1996
  10. J. Caulfield: Local Government Reform in Comparative Perspective. W: Reshaping Australian Government. Red. B. Dollery. N. Marshall. A. Worthington. University of New South Wales Press,Sydney 2003. s. 11-34.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu