BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiński Kazimierz (Burmistrz Pyrzyc)
Title
Formy kreatywności samorządu wiejskiego i ich skuteczność na przykładzie gminy Pyrzyce
Forms of the Creativity of the Country Self - Governmennt and their Effectiveness on the Example of the Commune Pyrzyce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 249-257
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Kreatywność, Samorządność, Wieś, Gmina
Creativity, Self-government, Village, District
Note
summ.
Abstract
Problematyka samorządności mieszkańców wsi zawsze była marginalnie traktowana zarówno przez władze jak i przez naukę. Owo stwierdzenie można wesprzeć następująco, mianowicie, iż stan taki był implikacją pozycji samorządów w systemie organizacji społeczności bez podmiotowości i do pewnego stopnia ich pozycji w życiu samych społeczności lokalnych. W wyniku przemiany ustrojowej państw, dziś sytuacja jest zgoła odmienna, bowiem znaczna część mieszkańców wsi gminy Pyrzyce, utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych. Do niedawna ludność wiejska była względnie homogeniczna w swej strukturze społeczno-zawodowej ze względu na czynnik unifikujący, jakim był zawód rolnika. Mieszkańcy pyrzyckich wsi powoli ale konsekwentnie zmierzają do niwelowania różnicy jaka dzieli ich od miasta w zakresie materialnym, technicznym i kulturalnym. W przeciwieństwie do ludności miejskiej, bardzo często sami muszą sobie budować drogi, chodniki. świetlice, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe itp. Widoczną, a nierzadko decydującą role w tym procesie zaspakajania elementarnych niemalże potrzeb, pełni samorząd wiejski. I maja 2004 roku nastąpiło rewolucyjne rozszerzenie Unii Europejskiej. Największym spośród dziesięciu nowych krajów jest Polska. Przynależność naszego kraju do Unii Europejskiej jest szansą dla środowisk wiejskich dla popierania między innymi infrastruktury technicznej. Liderzy wiejscy, mieszkańcy wsi, wiedzą, że głównym producentem bogactwa są informacje i wiedza, o czym w niniejszym referacie informuję(fragment tekstu)

Modern countryside differs signi ficantly from the countryside from before the era of social and economic transformations, it concerns all villages in particular. not only the so-called post-state farms areas. Changes occurred in many spheres of life. however. the characteristics of Pyrzyce region village is what mainly changed. Today's v illage, maybe more slowly than a town, but equally effectively. is seeking its own road in the new reality. People"s attitudes are changing. and so is the appearance of wllagcs. In individual places leaders start operating. who through their commitment motivate whole groups to action, there are such villages where all residents get involved in common causes. A leader, an animator (Lat. a revivalist. a soul giver) is usually a village leader, who encourages village residents to engage in various forms of creativity. Observing this very positive trend. I have launched some forms of support for village initiatives: - A competition "The most attractive surroundings". - A village leader allowance (village leaders' fund). - A competition "An active village". E|amples recorded in the department unequivocally prove the creativity of village self-governments in Pyrzyce area as well as their efficiency in numerous spheres of social life. I wish to congratulate you on the achieved effects and to extend my thanks to you.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Buczkowski: Samorząd terytorialny drogą do demokracji. Red. P. Buczkowski. R. Sowiński- Poznań 1994. wprowadzenie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu