BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieciura Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość firmy jako narzędzie w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Goodwill as a Tool for Creating Company Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 451-455, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest obecnie określany jako jeden z głównych i priorytetowych celów działalności jednostki gospodarczej. W tworzeniu wartości przedsiębiorstwa coraz większe znaczenie przypisuje się wartościom niematerialnym, szczególnie tym, których nie da się w prosty sposób wycenić i osobno ująć w sprawozdaniu finansowym. Rzeczowe składniki majątku nie są już podstawowym i wystarczającym elementem do osiągnięcia powodzenia w prowadzonej działalności gospodarczej. Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstwa skupia się więc wokół zarządzania wartościami niematerialnymi, do których zalicza się zarówno w polskim prawie bilansowym, jak i w międzynarodowych regulacjach rachunkowości nabytą wartość firmy (goodwill). Celem artykułu jest próba przedstawienia (zasygnalizowania) znaczenia wartości firmy jako narzędzia w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Dla lepszego zrozumienia tematu rozważań w artykule zostanie również przedstawiona charakterystyka tej specyficznej kategorii ekonomicznej.(fragment tekstu)

In the era of globalization the significancc of intangiblc fixed assets inereases in creating company value. Of paramount importance becomes skillful managcmcnt of the particular company asset constituent which is goodwill. The article attempts to show that goodwill, comprising many intangiblc factors, may currently be an important tool in creating company value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Nowak: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa 2003.
  2. A. Kamela-Sowińska: Wartość firmy. PWN, Warszawa 1996.
  3. R. Ignatowski: Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
  4. T. Dudycz: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
  5. M. Marcinkowska: Kształtowanie wartości firmy. PWN. Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu