BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Rodzaje budżetów cząstkowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
The Sorts of Budgets Used in Enterprises Within the Region of Warmia and Mazury
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 475-480, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Budżet przedsiębiorstwa
Budgets of enterprises
Note
summ.
Abstract
W badanych przedsiębiorstwach budżetowanie utożsamiane było zazwyczaj ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i kontrolą rocznego budżetu wiodącego przedsiębiorstwa, który powstaje przez łączenie głównie budżetów cząstkowych: sprzedaży, produkcji, nakładów inwestycyjnych i kosztów administracji i sprzedaży. Budżet taki jest przedstawiany w formie sprawozdań finansowych pro forma (planowanego rachunku zysków i strat, rzadziej planowanego bilansu czy rachunku przepływu środków pieniężnych). Oznacza to, że sporządzanie budżetów obejmowało zazwyczaj działalność operacyjną w stopniu podstawowym, rzadziej natomiast planowana była działalność finansowa. Wynika to m.in. z braku wyraźnie wyznaczonych celów finansowych. Plan finansowy nie znajdował zatem przełożenia na działalność operacyjną, stąd też kontrola budżetowa dotyczyła głównie wykonania planu sprzedaży i zaopatrzenia. Takie zastosowanie budżetowania powoduje, że przedsiębiorstwo nie wykorzystuje w pełni tego narzędzia do motywowania.(fragment tekstu)

Companies operating in the market have to make specific decisions and pursue various undertakings, with impacts that will be observed in the immediate or long-term future. The soundness of their decisions depends on the preparation of an appropriate plan - a budget. The most popular budgets were: production budget, sales budget, capital budget and selling and administrative expense budget. Relatively low use of financial budgets can be attributed to the lack of appointed financial goals.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Marciniak: Controlling. Filozofia. Projektowanie. Difin, 2001.
  2. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta wyników. PWN, Warszawa 2002.
  3. J. Dynowska, A. Łapińska: Rodzaje budżetów wykorzystywanych jako narzędzia wspierające zarządzanie w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 500, Szczecin 2008.
  4. W. Gabrusiewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 1998.
  5. M. Radek, R. Schwartz: Zmiany w rachunkowości zarządcze] w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2000, t. 1(57).
  6. M. Radek: Aspekty metodologiczne budżetowania kosztów w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Budżetowanie przychodów i kosztów. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 831, Wrocław 1999, s. 99-100.
  7. A. Buczkowska: Rachunek wyników w systemie informacyjno-decyzyjnym jednostki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu