BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Agata (Akademia Podlaska w Siedlcach), Marcysiak Adam (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Factoring jako instrument zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie
Factoring as an Instrument of Debts Management in an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 481-488, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Faktoring, Zarządzanie należnościami
Factoring, Receivables management
Note
summ.
Abstract
Pojawienie się factoringu na gruncie polskim, stworzyło możliwość przeniesienia wierzytelności handlowych wierzyciela na inną instytucję. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, dla których dostęp do taniego kredytu jest nadal ograniczony, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i procedur bankowych3. Firmy te nie są w stanie w sposób efektywny samodzielnie dobierać kontrahentów (dłużników), na bieżąco badać ich wypłacalności czy też stosować odroczonych terminów płatności faktur. Z punktu widzenia banku i instytucji factoringowych istotnym motywem rozwoju usług factoringowych jest pozyskanie klientów i dodatkowych dochodów. Celem opracowania jest próba przedstawienia factoringu jako elementu zarządzania należnościami przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność i elastyczność usług factoringowych oraz na wzrost ich znaczenia w obecnej sytuacji gospodarczej. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne GUS, opracowane w formie publikacji, oraz dane udostępniane poprzez Polski Związek Faktorów.(fragment tekstu)

Factoring market has been developing in Poland for almost twenty years. In 2007 factoring turnovers amounted almost 31 milliard PLN. There were 4.9 thousand enterprises in total in Poland this year which took the advantage of factoring service. Industrial and commercial enterprises had the use of factoring service the most often.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Nowak: Rachunkowość. PWE, Warszawa 2008.
  2. E. Nowak: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2007,.
  3. E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbicki: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
  4. J. Grzywacz: Factoring. Wyd. Difin, Warszawa 2005.
  5. M. Tokarski: Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  6. W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu