BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowe zarządzanie publiczne - główne cele w sektorze finansów publicznych na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego oraz miasta szczecin
New Public Management - Major Goals in Public Sector - Case of Local Government - City of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 258-265, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Zarządzanie publiczne, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Miasto, Nowe zarządzanie publiczne
Public governance, Public finance, Local government, City, New public management
Note
summ.
Abstract
Nowe zarządzanie publiczne - new public management (NPM) obejmuje nowatorskie prace badawcze i wdrożeniowe mające na celu adaptację do sektora publicznego idei. metod, technik i rozwiązań instytucjonalnych stosowanych w sektorze prywatnym. Pojęcie to jest różnorodnie definiowane1. Misją NPM jest zwiększenie przede wszystkim skuteczności i efektywności, a tym samym sprawności działania sektora publicznego. W wyniku tych działań, które można określić jako działania ekonomizacji sektora publicznego społeczeństw uzyskuje korzystne zmiany w ilości i jakości dóbr i usług publicznych dostarczanych przez ten sektor.(fragment tekstu)

Instruments and processes of New Public Management in local government are put in order. EHectsof performance budget reform for the city of Szczecin are presented(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. T. Groot. T. Budding: New Public Management«s current issues and futurę prospects. 5th NMP Seminar at Yrije University Amsterdam 14 September 2005.
 2. K. Pakoński. M. Piszczek: Budżet zadaniowy. W: Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE. Warszawa 2002:Wzorcowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki. Red. W. Misiąg. IBnGR. Warszawa 2005
 3. M.Dylewski:Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Difin. Warszawa 2007
 4. T.Lubińska,A.Lozano-Platonoff,A. Strąk: Budżet zadaniowy racjonalność przejrzystość skuteczność. "Ekonomista" 2006. nr 5. s. 647
 5. T. Lubińska. T. Strąk. A. Lozano-Platonoff. M. Będzieszak: Metodologiczne i wdrożeniowe aspekty zastosowania budżetu zadaniowego. "Ekonomista" 2007. nr 5.
 6. T.Lubińska: Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Difin.Warszawa 2009.
 7. T. Pszczołowski: Zasady sprawnego zarządzania. WP. Warszawa 1976. s. 15
 8. M Robinson: Performance Budgeting Models and Mechanisms. W: Performance Butgeting Linking Funding and Resitlls. Red. M. Robinson. "International Monetary Fund - Palgrave Macniillian"-2007 s. 1-4.
 9. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Red. S. Owsiak. PWK. Warszawa 2008. s. 320 i 321
 10. W. Misiąg: Bariery wdrażania "budżetowania zadaniowego". W: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J.Głuchowski. A. Pomorska. J. Szołno-Koguc. KUL. Lublin 2007. s. 381-395
 11. T. Lubińska: Siła finansowo-majątkowa samorządów a strategia i program gospodarczy.Region 2003, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu