BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewęgłowski Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Useful1ness of Budgetary Statements in Local Government Unit Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 295-302
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Sprawozdawczość budżetowa, Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Budget reporting, Management, Local government
Note
summ.
Abstract
W obliczu coraz to bardziej złożonego otoczenia, w jakim zmuszone są funkcjonować samorządy, na znaczeniu zyskuje szybki dostęp do rzetelnej informacji pozwalającej na jej wykorzystanie w procesie zarządzania jednostką. Głównym źródłem informacji w sektorze samorządowym jest budżet, jednak także sprawozdawczość dostarcza szeregu informacji. Celem tego artykułu jest skoncentrowanie się na sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego i jej przydatności w procesie zarządzania JST, a także na określeniu jego ewentualnych ograniczeń i dysfunkcji(fragment tekstu)

The articlc presents the budgetary reporting system of local govemment units in Poland. Author tries to establish its role in managcment process of these entities and at the same time pinpoints disadvantages and limitations. In a summary author suggests certain solutions which should help to improve the role budgetary statements in management process of local governement units.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Potoczny: Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi2. Poznań 1997. s. 158
  2. M. Hass-Symotiuk: Sprawozdawczość budżetowa. W: Rachunkowość w jednostkach sektora finanso* publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2004. s. 413
  3. M. Dylewski: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania finansami» nosłkach samorządu terytorialnego. W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wyd. WSB. Wrocław-Poznań 2006. s.329-338
  4. zakreM. Dylewski: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej JST. W:15lat funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych. Red. J. Małecki. R. Hausner, Z. Janku. Wydawca Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Poznań 2007, s. 198-199
  5. B. Filipiak: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie audytowej JST. W: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Red. P. Tarno. Wydawnictwo RIO Zielona Góra. Zielona Góra 2008.s.85
  6. B.Filipiak: Znaczenie kompleksowego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego w ocenie jej stanu gospodarki. W: Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T. 2. Red. K. Znaniecka. T.Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu