BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ofiarska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Stosowanie umów w sprawie udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane
Use of Agreements on Granting a Subsidy by Local Government Units - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 303-316
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Samorząd terytorialny, Dotacje
Local government, Grants
Note
summ.
Abstract
Zadania publiczne, podobnie jak inne zjawiska społeczne, podlegają historycznemu procesowi rozwoju (zmianom może podlegać zakres i treść zadań publicznych). Są zróżnicowane, a ich zakres we współczesnych państwach jest względnie szeroki. Realizacja zadań przez administrację publiczną następuje w różnych formach i za pomocą różnych metod. Formy działania kształtują się w ścisłym związku z treścią działalności i z zadaniami, jakie w realizowaniu funkcji państwa ma spełniać administracja. Mają charakter służebny wobec zadań. jakie mają być realizowane, a także celów, jakie należy osiągnąć. Jednak ich wybór może być uzależniony od wielu czynników, a próby ich klasyfikowania są determinowane różnymi kryteriami. Zauważyć można relacje zachodzące między zmianą funkcji i zadań administracji a przeobrażeniami w metodach i formach prawnych jej działania. Zmieniający się dynamicznie zakres zadań administracji publicznej wymusza poszukiwanie coraz to nowych form jej działania (także takich, które nie zawsze objęte będą przyjętymi w doktrynie kryteriami klasyfikacyjnymi).(fragment tekstu)

General rules concerning the agreement on granting subsidies are regulated by the Act of 30 June 2005 on public flnance. Use of subsidy agreement refers both to granting project-oriented subsidies from the state budget and from budgets of local governments units (communes, counties and provinces). Subsidy agreements are broadly applied for project-oriented subsidies granted from budgets local government units. for instance in order to finance tasks transferred between local government unit, related to granting financial assistance to water companies, granted to health care plants, subsh dizing responsibilities performed by state culture institutions, subsidizing tasks involving care over monuments, covering'expenses directly related to the provision of services of network conncction to ensure broadband Internet access services. Considering necessary elements in the content of a subsidy contract as well as its subject matter. it can be concluded that this is a special type of public contract. Cleary, the structure of a subsidy agreements is determined by the provisions of the Public Law. At least one party to this contract is a public law entity. The entity granting the subsidy, as a party to the subsidy agreement, has a stronger position against the other party to the agreement i.e. entity using cash received under the subsidy. Under a project-related subsidy, public funds from the state budget, namely a public financial plan. are released.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Ofiarska: Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2008. s. 56 i n. oraz cytowana tam literatura
  2. M. Otiarska. Z. Ofiarski: Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w- oparciu o środki sektora finansów publicznych. W: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. Red. E. Chojna-Duch. Warszawa 2006. s. 242.
  3. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofmansowy. Warszawa 2004. s. 178
  4. A. Talik: Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego"Finanse Komunalne" 2008. nr 3. s. 62.
  5. Z. Ofiarski: Zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury. "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007, nr 11. s. 43.
  6. Z. Ofiarski: Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami,"Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2008, nr 3. s. 40
  7. J. Szreniawski, R. Waszkiewicz: Umowy zawierane przez organy administracji jako prawne formy ochrony zabytków. W: Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń 1999, s. 311 i n.
  8. A.Bordo: Prawo budżetowe. Warszawa 2008. s. 87.
  9. E-Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa 2007, s. 108.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu