BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olechowska Paulina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Świadomość samorządowa studentów szczecińskich uczelni wyższych studium przypadku
The Understanding of Regional Self-Government Among the Students of Institutions of Higher Education in Szczecin a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 317-327, rys.,tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Samorządność, Studenci
Self-government, Students
Note
summ.
Abstract
Badania "Świadomość samorządowa - Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Badania ankietowe wśród studentów szczecińskich uczelni wyższych" zostały przeprowadzone na losowo wybranej grupie 535 studentów pięciu szczecińskich uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego (327 studentów). Wyższej Szkoły Humanistycznej (106), Politechniki Szczecińskiej (69), Wyższej Szkoły Języków Obcych (16) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP (16). Ankiety zostały przeprowadzone podczas ćwiczeń w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2008 roku. Formularze wypełniło 269 studentów studiów dziennych oraz 263 zaocznych, z kolejnych roczników w liczbie: 119, 142, 237, 14. 18 osób. Stosunek liczby kobiet i mężczyzn odpowiadających na pytania wyniósł odpowiednio 60:40. W badaniach najmniej reprezentowanym kierunkiem studiów była politologia (185 osób. co stanowi 34.57% ogółu ankietowanych), pedagogika (105 osób - 19.62%) oraz ekonomia (82 osoby - 15.32%). Pozostali ankietowani studiowali na kierunkach: filologia angielska (71 osób), europeistyka (32), prawo (31), informatyka (5). 23 studentów nie podało kierunku studiów. Ankietowani wskazywali rodzaj gminy, z której pochodzą: wiejską1 56 osób, miejsko-wiejską 2-11 osób oraz miejską3 - 397 osób. 10 badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W kolejnym pytaniu ankietowani określali nazwy miejscowości, powiatu, gminy i województwa, w którym byli zameldowani. 21 ankietowanych nie podało miejsca zameldowania, zaś 66 studentów mieszkało poza województwem zachodniopomorskim.(fragment tekstu)

In 2008. ten years passed since the regional self-government had been established in Poland. The aim of the research entitled 'Understanding of the regional self-government - the Westpomeranian Provincial Assembly. A ąuestionnaire research among the students of institutions of higher education in Szczecin' was to examine the level of understanding of the self-government in a random group of students. The study comes to a generał conclusion that understanding of the self-government, particularly among young people, is still shallow. The forthcoming further decentralization of the state calls for further examining of citizens understanding of the self-government in particular provinces (voivodships) in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu