BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Przeobrażenia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich Małopolski
Rural Resident Professional and Social Activity Transformation: an Example from Malopolska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 65-68, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Aktywność zawodowa ludności, Spółdzielczość
Rural areas, Rural population, Activity rate of population, Cooperative movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań było porównanie zjawisk ekonomiczno-społecznych na wsi małopolskiej w ujęciu historycznym i współczesnym. Badania przeprowadzono dwuetapowo: pod kątem historycznym (przełom XIX i XX wieku) oraz socjologicznym (współczesne badania odnoszące się do zagadnień wskazanych w okresie historycznym). Badania socjologiczne poparte analizą historyczną mają być wskazaniem, w jakim kierunku zmierzają przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej regionu z perspektywy stulecia i jakie są tendencje zmian na terenach wiejskich zarówno tych zachodzących współcześnie, jak i w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article compares the socio-economic situation of the population of village Rybna in Malopolskie voviodship from the historical and contemporary perspectives. The reported results are from two stage research process: historical perspective (refers to the turn of the 19th and 20th centuries) and sociological perspective (research of issues identified in the first stage in the current period). The sociological research supported by the historical perspective identifies tendencies of the socio-economic transformation given a century long observations and what are the transformation tendencies in rural areas currently as well as in the future. The following issues are included in the discussion: demographic structure, agricultural development, social and professional activity, social forms of cooperation, emigration and material culture phenomenon. The comparative analysis considers the occupational and social structure of both periods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mroczka L. 1998: Spółdzielczość kredytowa F. Raiffeisena w rolnictwie chłopskim w Galicji. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Kraków.
  2. Plan Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów. 2004: Urząd Gminy Czernichów.
  3. Plan Odnowy Miejscowości Rybna. 2009: Urząd Gminy Czernichów.
  4. Rocznik Statystyczny. 2011: GUS, Warszawa.
  5. Sowiński M. 1928: Rybna i Kaszów. Wsie powiatu krakowskiego. Ministerstwo Reform Rolnych, Warszawa.
  6. Strategia rozwoju gminy Czernichów. 2008: Urząd Gminy Czernichów.
  7. Surzycki S. 1928: Słowo wstępne. Rybna i Kaszów. Wsie powiatu krakowskiego. Ministerstwo Reform Rolnych, Warszawa.
  8. [www.czernichow.pl].
  9. [www.republika.pl ybnaosp].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu