BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku
Budget Policy of Local Government Units Against Abackground of Macroeconomic Determinants of the Year 2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 335-341, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Polityka budżetowa, Samorząd terytorialny, Uwarunkowania makroekonomiczne
Budgetary policy, Local government, Macroeconomic conditions
Note
summ.
Abstract
Kryzys na międzynarodowym rynku finansowym i jego negatywne konsekwencje dla sfery realnej światowej gospodarki, przejawiające się między innymi spowolnieniem tempa wzrostu PKB w Polsce, wywołują także określone skutki dla sektora finansów publicznych. Dyskusja na temat znaczenia i wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie sektora finansów publicznych koncentruje się jednak wokół realności zaplanowanych na 2009 rok dochodów. wydatków i poziomu deficytu budżetu państwa czy też niektórych państwowych funduszy celowych, natomiast w niedostatecznym stopniu uwzględnia się w tych dyskusjach problemy dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Tymczasem w ostatnich kilkunastu latach udział dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w strukturze dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w istotny sposób, a potwierdzeniem tego jest między innymi informacja Ministerstwa Finansów1, z której wynika, że w 2009 roku kwota zaplanowanych dochodów ogółem wyniesie 151.0 mld zł, a wydatków ogółem 163,1 mld zł, co stanowi ponad 50% odpowiednio dochodów i wydatków budżetu państwa(fragment tekstu)

The author of the article discusses the efFects of the financial crisis on the budget policy of local government units. He proposes a thesis that in their work on self-government budgets for 2009 and in the first months of their completion the bodies of local governments have adopted a passive attitude towards threats which are connected with profits taking and the expenditures of self-govemment budgets.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Surówka. M. Kosek-Wojnar: Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostkom samorządu terytorialnego. W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków 0 J. Głuchowski, A. Pomorska. J. Szołno-Koguc. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005.s. 182.
  2. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. A. Szewczuk,B.Filipiak. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008, s. 317.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu