BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Marta (Ministerstwo Finansów)
Title
Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych
Multi-Annual Planning in Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 351-359, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Finanse publiczne, Planowanie długoterminowe, Sektor publiczny, Sektor finansowy
Public finance, Long-term planning, Public sector, Financial sector
Note
summ.
Abstract
Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, oparty na kilku zasadniczych filarach.Pierwszy z tych filarów to tworzenie wieloletniego planowania na bazie jasno określonej średnioterminowej, skumulowanej strategii fiskalnej, która stanowić powinna jego integralną część, tzw. planowanie "od ogółu do szczegółu". Strategia ta zwierać winna w sobie w szczególności przedstawienie: celów polityki społeczno-gospodarczych kraju/regionu; konkretnych skumulowanych celów fiskalnych; metod osiągnięcia tych celów, a wszystko to powinno zostać oparte na średnioterminowych prognozach makroekonomicznych.Kolejnym niezbędnym fundamentem dobrego planowania wieloletniego jest sporządzenie, w ramach prac nad nim, rzetelnych terminowych, średnioterminowych prognoz wydatków i dochodów. Szacunki te muszą wskazywać, z dużą dozą dokładności, jakie będą skutki Iinansowe prowadzonej polityki wydatkowej i podatkowej w okresie następnych trzech lub czterech latach. W ramach tych prognoz wieloletnich powinny także zostać przedstawione średnioterminowe skutki finansowe nowych rozwiązań planowanych do wdrożenia bądź takich. które rozważa się do implementacji w przyszłości, w związku z prowadzoną przez państwo region polityką podatkową i wydatkową. Jest to element typu "od szczegółu do ogółu".(fragment tekstu)

Multi-annuai planning is perceived by contemporary science as an essential instrument of modern public finance management. Among factors that justify the necessity of implementation ofthissolution have to be indicated: - more rational public means management (growth of expenditure efficiency, linkage of medium- term governments priorities with long-term, more convenient absorption of EU fund, actions will focus on medium and long-term public finance stability), - increase of credibility, transparency and predictability of fiscal policy, - adjusting to planning at the European Union level. It is present on financial market of European Union, therefore it is legitimate to adopt such system in Poland. Accepted solutions in terms of multi-annual planning should be linked with yearly state budget, through usage of multi-annual forecast in the process of budget preparation for the given year To play this role, forecasts have to be actualized every year and prolonged for the next year. That that each year forecast will embrace the following year so that they could always embrace the budget year plus three years. Then forecast would be used at the very beginning of the process which prepares budget to assessment whether present policy in terms of expenditures (and incomes) is (herent with medium-term financial aim of the government or local authority and with expenditure lings after acceptation by the government or legislative authority. It would ensured early warning "bout needs of changes in policy in terms of expenditures and incomes. So that all medium- term -hreats to fiscal policy would be anticipated. Other, very important function of forecasts is that they would help consider new proposition of new policy. Such consideration would be based on the negouated multiannual cost of each new initiative. It would assure that decisions concerning new proposinons will be taken on the basis of information costs not only concerning the first year(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu