BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Klin podatkowy w jednostkach samorządu terytorialnego
The Tax Wedge in Territorial Council
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 377-382, rys., tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Klin podatkowy, Samorząd terytorialny
Tax wedge, Local government
Note
summ.
Abstract
Jednym z podstawowych wydatków jednostek samorządu terytorialnego są wydatki bieżące1, a w tym wydatki osobowe i związane z nimi koszty pracy, a więc wynagrodzenia pracowników i jego pochodne. Wynagrodzenie może być rozpatrywane w kilku aspektach. Patrząc na wynagrodzenie z punktu widzenia pracodawcy, całkowite koszty dla niego to koszty pracy, a więc tzw. wynagrodzenie ubruttowione. Przyjmując za punkt widzenia pracownika, to interesujące jest dla niego wynagrodzenie, które on otrzymuje, a więc wynagrodzenie netto. Różnica między wynagrodzeniem ubruttowionym a wynagrodzeniem netto stanowi klin podatkowy. Klin podatkowy jest definiowany jako różnica między kosztami zatrudnienia pracownika a wynagrodzeniem, które zostaje do dyspozycji pracownika, jako spektrum porównania oblicza się go jako stosunek obliczonego klina podatkowego do całkowitych kosztów pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości klina podatkowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, a więc kształtowanie się tzw. podatków pracy, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz parapodatków, czyli ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych składek na fundusze celowe, a także jego udział w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego(fragment tekstu)

The current expenses are one of basie expenses of territorial council, and in this the personal expenses and connected with them costs of work. Significant part play in this range the tax wedge. The largest part in tax wedge in Poland are national insurance. If so it is going to lower the costs of work, and in consequence to reduce the personal expenses of territorial council we should firs of all lower tax wedge.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R, Rosiński: Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydawanictwo DIFIN, Warszawa 2008, s. 85-87
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu