BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruszała Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem samorządowym w zakresie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości - wybrane aspekty
Cooperation of Non-Goyernment Organization with Local Government Sector in Range of Supporting Small and Medium Entrepreneurship - Chosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 383-390, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Współpraca, Organizacje pozarządowe, Sektor publiczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cooperation, Non-governmental organisation, Public sector, Small business
Note
summ.
Abstract
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dominuje zasada, iż sektor publiczny jest zobligowany do dostarczania tylko tych dóbr i usług, które będą służyły zbiorowemu użytkowaniu. Oznacza to, że dobra, świadczenia i usługi są dostępne wszystkim lub adresowane do jakiejś specjalnej kategorii społecznej pod warunkiem jednak, że działania takie są powszechnie akceptowane przez społeczność lokalną. W pozostałych przypadkach pojawiające się problemy i potrzeby powinny być rozwiązywane poza sektorem publicznym, czyli przez przedsięwzięcia realizowane przez sektor prywatny czy różne formy samopomocy. W społecznościach bardziej zróżnicowanych coraz trudniej jest uzyskać społeczną akceptację w zakresie rodzajów dostarczanych dóbr i ich rozmiarów, jak również akceptację adresatów końcowych - grup, do jakich mają być skierowane świadczenia wspólnego użytku przez sektor publiczny. Ponadto na dylematy te nakłada się coraz bardziej rażąca w warunkach polskich dysproporcja pomiędzy zasobami, jakimi dysponują władze publiczne i samorządowe a potrzebami zgłaszanymi przez społeczność lokalną. Ponieważ doktryna polegająca na dostarczaniu dóbr publicznych wyłącznie przez sektor publiczny jest trudna do zastosowania w praktyce, dlatego też w wielu krajach państwo i jego agendy (rządowe, samorządowe) za pomocą rozmaitych instrumentów prawnych i finansowych budują system wsparcia społecznego, wymieniając organizacje pozarządowe (trzeci sektor) jako istotny element tego systemu(fragment tekstu)

In day growing disparity among recquirements of local communities and capabilities of reulization,by local government - non-government organizations are mentioned morc frequently as important element of system of social support. In period of crisis, specificity of operation of non-government organizations in supporting of entrepreneurship - as one of basie motor ot development - comes more and more important. The article outlines legal bases and platforms of cooperation between local governments and non-govemment organizations.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor. Red. P. Gliński. B. Lewinstein, A. Siciński. IFiS PAN- Warszawa 2002, s. 104
  2. Poradnik dla samorządowców terytorialnych i organizacji pozarządowych.Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Red. D. Dutkiewicz, T.Schimanek. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 1998. s.5
  3. E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst. K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać lokalną przedsiębiorczość. FISE-PARP Warszawa 1998: A. Okraszewska. I. Brzeziński. J. Kwiatkowski: Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. FRDL Warszawa 2002.
  4. Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik Prace naukowe AE w Katowicach. Katowice 2001. s. 129.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu