BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecka Anna J. (Vvższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
Title
Gospodarka oparta na wiedzy w wymiarze lokalnym
Knowledge Based Economy in Local Dimension
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 425-431, rys.,tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Początek XXI wieku to okres dominacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W koncepcji tej podstawową determinantą rozwoju jest wiedza. W wymiarze mikroekonomicznym stanowi ona podstawowy zasób w przedsiębiorstwie. Wyjątkowa rola wiedzy w przedsiębiorstwie wynika z tego, że jest to zasób, który trudno skopiować. Na tej podstawie można powiedzieć, że wiedza jest podstawowym materiałem, z którego przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję konkurencyjną na rynku. W wymiarze makroekonomicznym gospodarka oparta na wiedzy przejawia się wzrostem znaczenia tych sektorów gospodarki, których podstawowym przedmiotem działania jest tworzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie wiedzy. Tak więc koncepcja gospodarki opartej na wiedzy zogniskowana jest wokół projektów "wiedzochłonnych"(fragment tekstu)

The qualification of strength is the aim of report as well as it steps out in local economy direetion of relationship what among individual elements of conception building economy leaning on knowledge. They are elements these the infrastructure of education the servant creating and the mcreasing the value of human capital. Capital this is basic determinantą for creating and unreelig innovative projeets. Leaning on knowledge with symptom of development of economy it is led the form the structure of generic economic activity on data the area, and also the foot of employment in local community(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T. Kamińska,J.Frycy. B. Majecka: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007. s. 24.
  2. S.Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy.Oficynana Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 127-131
  3. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Red. M. Herbst. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007. s. 69-73
  4. Konkurencyjność regionów. Rota technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Red. M. Runiewicz Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006. s. 16.
  5. Tanriverdi: Performance efects of corporate cliversification: role ofknowledge resources. knowltage management capcibility and Information technology. Boston University School of Management (dis^rtation). Boston 2001, s. 49.
  6. Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Red. A. Szewczyk. Di fin. Warszawa 2007, s. 18-19
  7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2008. s. 15, 18 i 22.
  8. K. Kukła: Metody unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000 s. 156-157
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu