BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zakres samodzielności finansowej powiatów ziemskich w Polsce w latach 1999-2008
The Problem of the Financial Independence of Districts in Poland in 1999-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 432-442, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Powiat, Finanse
County, Finance
Note
summ.
Abstract
Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powołane zostały na mocy ustaw z 5 czerwca o samorządzie powiatowym. Analogicznie jak inne jednostki samorządowe zdefiniowano je jako wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Przyznano im osobowość prawną oraz samodzielność, która podlega ochronie sądowej. W okresie 1999-2008 z budżetów powiatów finansowanych było około 14% zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawowym problemem, jaki pojawił się przed twórcami reformy powiatowej, by! problem zasilania finansowego tego poziomu organizacyjnego JST a w szczególności kształtowania dochodów własnych powiatów. W latach 1999-2008 dwukrotnie zmieniał się system kształtowania dochodów powiatów. Pojawiają się wobec tego pytania, czy dochody powiatów są adekwatne do zakresu realizowanych zadań?, czy władze powiatowe, w szczególności po 1 stycznia 2004 (tj. po zmianie ustawy o dochodach JST) mają większy wpływ na kształtowanie swoich dochodów'1, czy posiadają one i w jakim zakresie samodzielność dochodową, a tym samym samodzielność w ogóle(fragment tekstu)

In 1999 the districts were reactivated as an intermediate organizational level of local government structure between community and voivodeship (province). The districts took over from the central government among others tasks related with post-primary education, financing of social wellfare homes, healthcare services (becoming among others founders of public healthcare facilities). roadsinfrastructure and transportation services management and registry of real estates and land properties As a result of decentralization. the districts finances about 13% of tasks of local government units in Poland. The main problem that came up due to this reform, was providing founds to this new local government units. Deliberations presented in this paper are concerned with the districts' income, the financial independence of districts" government and the adequacy of districts" income regarding the amount of their tasks and duties.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. H Surówka: Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna Monografie nr 138. Kraków 1999. s. 48 i n.
  2. K. Surówka: System subwencjonowania JST w Polsce w latach 1990 2008. W: Nauka finanse publicznych i prawa finansowego w Polsce, dorobek i kierunki zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
  3. A. Szewczuk: Sytuacja finansowa JST na tle zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki JST. Red. S. Kańdula. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu