BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniek-Majka Maryla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej
Fruit and Vegetable Producer Groups and the New Financial Perspective
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 7-10, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkcja owoców, Warzywa, Wsparcie finansowe, Organizacje producenckie
Production of fruits, Vegetables, Financial support, Producer organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmieniające się perspektywy finansowe, planowane i wprowadzone zmiany mają wpływ na kształtowanie się procesów integracyjnych na rynku owoców i warzyw. Celem artykułu było przedstawienie wsparcia finansowego dla grup producentów owoców i warzyw oraz wskazanie efektów dofinansowania, a także ewentualnych konsekwencji wprowadzenia zmian finansowania. W związku z ograniczeniem wsparcia dla producentów, można się spodziewać spowolnienia procesu integracyjnego w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article compares the number of established fruit and vegetable producer groups and the changes in the financial support law. The number of established groups increased after January 1, 2008 (implementation of regulations No1234/2007 of October 22, 2007), and, later, increased in 2011 after the implementations of regulations No 543/2011 of June 7, 2011 and the announcement of restrictions of support in the new financial perspective. results suggest that the financial support was the most important stimulus to establish new groups rather than the benefits of market integration. It appeared that the integration process will slow down in the future because of the limit the producer support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek-Majka M. 2011: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 4(2011), 14-18.
 2. Czyżewski A., Matuszczak A. 2011: Wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce w latach 1996-2011. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 81-83.
 3. Krzyżanowska K. 2011: Stan zorganizowania rolników w grupy producentów owoców i warzyw w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 256-261.
 4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Dz.Urz. UE L 99 z 05.04.2012.
 5. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku). Dz.Urz. L 299 z 16.11.2007 r., str. 1, z późn. zm.
 6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2011 r., z późn. zm.
 7. Stolarz M., Ślusarek K. 2010: Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw. KSOW, Szczecin, 6.
 8. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Dz.U. 2003 r. Nr 223, poz. 2221.
 9. Wiśniewska J. 2011: The competitive strategies of Polish fruit and vegetable producers in the condition of domestic and international markets convergence. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6, 252-255.
 10. [www.arimr.gov.pl].
 11. [www.copa-cogeca.be].
 12. [www.fresh-market.pl].
 13. [www.farmer.pl].
 14. [www.uniaowocowa.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu