BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej
The Need of Macroeconomic Research in the Agricultural Sector
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 9-21, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Analiza przepływów międzygałęziowych, Polityka fiskalna, Polityka pieniężna
Food economy, Input-output analysis, Fiscal policy, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem głównym rozważań jest pokazanie współzależności makroekonomicznych decydujących o rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Mają one charakter teoretyczno-metodyczny. Cele szczegółowe polegają na określeniu znaczenia związków i współzależności makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej. Są one realizowane przez omówienie ogólnej problematyki wpływów i skutków ubocznych w badaniach ekonomicznych, jak też określenie uniwersalnych przesłanek tych badań. Dotyczą zarówno otoczenia makroekonomicznego, istotnego dla rozwoju sektora rolno-żywnościowego, jak też identyfikacji podstawowych relacji wskaźnikowych. Ponadto, opracowanie przedstawia obszary uwarunkowań makroekonomicznych badanego sektora, wiążąc je z oddziaływaniem opcji monetarnej i fiskalnej na sytuację bieżącą gospodarki żywnościowej i perspektywy jej rozwoju. Przedstawia także model przepływów międzygałęziowych jako użyteczny do prowadzenia badań w tym zakresie. Rozważania kończy indeks problemów, które wymagają badań makroekonomicznych w odniesieniu do gospodarki żywnościowej. Mogą być one zrealizowane z zastosowaniem wskazanych przesłanek, wskaźników i metod realizacji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to present the macroeconomic relations influencing the development of agricultural sector. The nature of the survey is rather theoretical and methodical. Particular aims concern defining the importance of macroeconomic relations and dependences in agricultural sector. These aims are going to be accomplished through discussion about influences and side effects in economic research, as well as through defining some general determinants of this research. They concern both macroeconomic environment, which is so important for the development of agricultural sector, and identification of basic index relations. In the second part of the paper, author presents macroeconomic determinants of surveyed sector and relates them with the influence of monetary and fiscal options on the contemporary situation of the agricultural sector and development perspectives. He presents also an input-output model, which seems to be very useful in these research. The paper is completed with the list of other macroeconomic problems, which should become an object of macroeconomic research in relation to the agricultural sector. They might be implemented with the use of presented determinants, indices and methods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balassa В. 1982: Adjustment to external shocks in developing countries. World Bank Staff, Working Paper 472, Washington D.C., World Bank.
 2. Coleman W., Grant W., Josling T. 2004: Agriculture in the New Global Economy, Ed. E. Elgar. Northampton M.A., USA, s. 88-111.
 3. Czyżewski A., Grzelak A. 2009: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Rocz. Nauk. SERiA, Olsztyn.
 4. Czyżewski A., Kułyk R 2009: Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w UE i USA; Wnioski dla Polski. [W:] Płowiec U. (red.). Polityka gospodarcza a rozwój kraju. T. III. PTE, Warszawa, s. 326-343.
 5. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [W:] Czyżewski A. (red.) Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro i mikroekonomiczne. Wyd. AE Poznań, Poznań, s. 15-56.
 6. Czyżewski A. 2008: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 7. Gardner В. I. 1997: Policy reform in agriculture: An assessement of the results in eight countries. Univ. of Maryland.
 8. Josling T. 1998: Agricultural Trade Policy; Completing reform. Washington D.C., Institut for Inter. Econ.
 9. Josling T. 2002: Competing paradigms in the OECD and their impact on the WTO agricultural talk's. [W:] Tweeten, Luter and S.R Thompson (eds.) Agricultural Policy for the 21-st Century. Ames, IA; Iowa State Univ. Press, s. 245-264.
 10. Kornai J. 1983: Zdrowie narodów (The Health of Nations). Esej wygłoszony na Uniw. Southwestern w Memphis, USA w 1982 roku. "Prezentacje", s. 1-14.
 11. Little I., Scitowsky T., Scott M. 1970: Industry and trade in some developing countries. Oxford: Oxford Univ. Press and OECD.
 12. Mundlak Y 1997: The Dynamics of agriculture. [W:] Proceedings of the XIII Inter. Confer. of Agri. Econ. Sacramento, California, August 10-16.
 13. Nurke R 1961: Trade theory and development economics. [W:] In Howard's ed. Economic Development for Latin America, NY, St. Martin's Press.
 14. Rosenstein-Rodan P. N. 1951: Notes on the theory of the "big push". Cambridge, MIT.
 15. SchiffM., Valdes A. 1998: Agriculture and the macroeconomy. The World Bank, DP Dev. Res. Group Trade and Rural Dev. Depart., Policy Res. Work Paper 1967, Washington D.C., s. 2-6, 7-9.
 16. Shultz T. W. 1964: Transforming traditional agriculture. New Haven, Yale Univ. Press.
 17. Zawalińska K. 2009: Regionalne efekty wsparcia UE dla rozwoju obszarów wiejskich. Maszynopis rozprawy habilitacyjnej. IRWiR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu