BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce
Microeconomic Researches in the Area of Agribusiness in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 22-31, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Agrobiznes, Rozwój zrównoważony, Mikroekonomia
Agrobusiness, Sustainable development, Microeconomics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono podstawowe problemy badań mikroekonomicznych w Polsce w sferze agrobiznesu. Podkreślono znaczenie różnych podejść w badaniach mikroekonomicznych (redukcjonizm i holizm) i skutków dla jakości rozpoznania systemów społeczno-gospodarczych i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Sformułowano oczekiwania wobec nauk mikroekonomicznych, wskazano dzisiejsze słabości oraz oczekiwania wobec mikroekonomiki rolnictwa. Zwrócono uwagę na potrzebę dostosowania infrastruktury nauki i podejścia naukowego do wymagań wynikających z potrzeby holistycznego postrzegania zjawisk, zachodzących w zwiększającym swój zasięg i złożoność otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the basic problems of microeconomic researches in the area of agribusiness in Poland. It points out the importance of different approaches to microeconomic analysis (reductionism and holism) as well as their effects for quality of identification of socio-economic systems and problems of enterprises functioning. There were formulated general expectations of microeconomic sciences as well as described present bottlenecks and goals of microeconomics of agriculture. Special attention was drawn on the need to adjust the infrastructure and scientific approach to challenges coming out from the need of holistic approach to phenomenon occurring in changing, growing and more complex environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Capra F. 1987: Punkt zwrotny. PIW, Warszawa.
 2. De Haen 1989: Mikro- i makroekonomiczna ocena strategii zmniejszania obciążenia środowiska naturalnego przez rolnictwo. Tłumaczenie wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie Hohenheim.
 3. Laszlo E. 1978: Systemowy obraz świata. PIW, Warszawa.
 4. Majewski E. 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Reisch E. 2002: Stan i kierunki rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych z uwzględnieniem procesów integracji z Unią Europejską i procesów globalizacji. Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Runowski H. 2002: Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych. [W:] Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju. IRWIR PAN, SGH, Warszawa.
 7. Siemiński L. 2002: Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich (nowe podejście). Warszawa. Maszynopis.
 8. Tomczak F. 2005: Kilka uwag o stanie i problemach nauk ekonomiczno-rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (305).
 9. Wilkin J. 2007: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju". Warszawa. strona internetowa: www.pte.pl/pliki/0/247/PTE-KongresWilkin.doc
 10. Wojtaszek Z. 1995: Wkład nauk ekonomiczno-rolniczych do rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Postępy Nauk Rolniczych, nr 5.
 11. Wojtaszek Z. 2008: Problemy mikroekonomiki rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. T. 94, z. 2. Warszawa.
 12. Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa, IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu