BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej
Paths of Scientific Development, from the Long-Term Experience in Young Scientific Staff Education
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 32-37, bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kadry naukowe, Kształcenie nauczycieli
Higher education, Scientific staff, Education of teachers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono rolę wiedzy i systemy kształcenia w uczelniach wyższych typu uniwersyteckiego na poziomie doktora, a także systemy kształcenia doktorów: przez asystenturę i studia doktorskie. Wskazano na większą skuteczność kształcenia doktorów w systemie studiów doktorskich w stosunku do tradycyjnych form kształcenia. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o efektywności kształcenia doktorów są odpowiedni dobór kandydatów i sposób realizacji studiów doktorskich. Kluczową rolę odgrywa poprawne sformułowanie problemu badawczego, określenie celów, hipotez i metod badawczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the importance of knowledge and describes education systems at the Ph.D. level in universities. Two systems of doctors education were described: doctor studies and assistantship. Doctor studies seems to be more effective than the traditional forms of doctor's education. The main factors determining an efficient education process are: proper choice of candidates and the way of doctor studies accomplishment. The key role here plays: correct definition of the research problem, research goals, hypothesis and research methods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pawlikowski IM. 2006: Studia doktoranckie w świetle procesu bolońskiego [www.doktoranci.am.lublin.pl].
  2. Pietrzak M., Baran J. 2008: Studiowanie jako forma przedsiębiorczości intelektualnej. [W:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dz.U. 2003.65.595.
  4. Rocznik statystyczny 1998, 2008: GUS, Wraszawa.
  5. Ziętara W., Żuk J. 1970: Rola koła naukowego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych studentów. Życie Szkoły Wyższej, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu