BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Formalno-prawne zagadnienia związane z awansem naukowym w świetle proponowanych zmian
Formal and Legal Questions Related to Scientific Advance Payment in Light of Suggested Changes
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 47-54, bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kariera zawodowa, Awans pracowniczy, Regulacje prawne
Higher education, Professional career, Workers promotion, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono aktualny stan formalno-prawny związany z karierą naukową oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Przeanalizowano zapisy aktów prawnych dotyczących stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora. Najwięcej miejsca poświecono wymaganiom przy ubieganiu się o poszczególne stopnie i tytuł naukowy oraz trybowi przeprowadzania przewodów. Ukazano projektowane założenia nowego modelu kariery akademickiej oraz odniesiono je do stanu aktualnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the state of the art of formal and legal issues connected with the development of scientific career as well as analysis proposed changes in this area. The legal documents were analyzed concerning the degree of Ph.D. and post Ph.D. namely assistant professor degrees as well as title of professor. The paper pays attention on the formal process of obtaining those degrees. Additionally new model of scientific career was analyzed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 16 kwietnia 2003 r., 2003.65.595 z późn. zm.).
  2. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 30 sierpnia 2005 r., 2005.164.1365).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004.15.128).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2005.252.2125).
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2006.153.1094).
  6. Założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model kariery akademickiej. 2009: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu