BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koncepcja płac proefektywnościowych i jej egzemplifikacje na współczesnym rynku pracy
Efficiency Wages Theory and It's Exemplifications in the Contemporary Labour Market
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 211, s. 108-118, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rynek pracy, Płace, Keynesizm
Labour market, Wages, Keynesian theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja płac proefektywnościowych objaśnia przyczyny trwałego występowania płac wyższych od płacy równowagi jako rezultat racjonalnych decyzji pracodawców i pracowników. Prowadzi to do bezrobocia przymusowego. W literaturze wyodrębniono siedem modeli płac proefektywnościowych: żywieniowy, bumelowania, fluktuacji kadr, negatywnej selekcji, rekrutacji, socjologiczne i groźby związkowej. Niektóre z nich poddano krytyce, przed którą koncepcja dobrze się obroniła. W ostatnim czasie pojawiła się także próba podważenia istoty koncepcji. Praktyka funkcjonowania polskich przedsiębiorstw dostarcza jednak argumentów potwierdzających stosowanie w nich płac proefektywnościowych. Sprawia to, że płace proefektywnościowe pozostają interesującym obszarem badawczym.(abstrakt oryginalny)

The concept of efficiency wages explains the cause of the permanent occurrence of wages over the equilibrium wage, as a result of rational decisions on the part of employers and employees. This leads to involuntary unemployment. There are seven models describing wages which are distinguished in literature: nutritional model, shirking model, turnover model, adverse selection model, recruiting model, sociological models and union threat model. Some of them were criticized whereas the concept of efficiency wages defended its point. There has been also an attempt to undermine the crux of this concept recently. However, the practice of Polish enterprises gives arguments supporting the thesis about efficiency wages application. That is why this concept remains an interesting research area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A., Yellen J.L.: Efficiency Wage Models of the Labor Market. Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 2. Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2011. Instytut Ekonomiczny NBP, www.nbp.gov.pl.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 4. Blanchard O.: Makroekonomia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 5. Gruchelski M., Nowak P.: Postęp technologiczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczy. W: Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Red. W. Pacho, M. Garbicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 6. Katz L.F.: Efficiency Wages Theories: A Partial Evaluation. "NBER Macroeconomics Annual" 1986, Vol. 1.
 7. Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Lang K., Kahn S.: Efficiency Wage Models of Unemployment: A Second View. "Economic Inquiry" 1990, Vol. 28.
 9. Pacho W.: Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych. W: Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Red. W. Pacho, M. Garbicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Romaguera P.: Wage Differentials and Efficiency Wage Models: Evidence from the Chilean Economy. The Hellen Kellog Institute for International Studies, Working Paper # 153, March 1991.
 11. Ryska P., Průša J.: Efficiency Wages and Involuntary Unemployment Revisited. "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2012, No. 3.
 12. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.
 14. Visser J.: ICTWSS database, 4,0. http://www.uva-aias.net/208.
 15. Walsh F.: Efficiency Wages and Bargaining. "Oxford Economic Papers" 2012, Vol. 64.
 16. Wojciechowska R.: Niepełna informacja na rynku pracy. W: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 17. Wojtyna A.: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu