BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ zmian w zasadach rozliczania podatku VAT na sytuację finansową gospodarstwa rolnego
The Impact of Changes in VAT Calculation Rules on Farm Financial Situation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 80-85, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Budżet gospodarstwa domowego
Arable farm, Value Added Tax (VAT), Budgets of households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podatek od towarów i usług VAT jest jednym z najpowszechniejszych podatków. Przepisy regulujące zagadnienia związane z podatkiem VAT zostały wprowadzone Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), która budzi duże kontrowersje, zniechęca skomplikowaniem i wielością nowych rozwiązań. Najpowszechniejszym sposobem rozliczania podatku VAT w gospodarstwie jest system ryczałtowy. Biorąc jednak pod uwagę dostępność funduszy unijnych skierowanych dla rolnictwa i chęć ich wykorzystywania przez właścicieli gospodarstw coraz powszechniejszy staje się system rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Dla gospodarstwa rolnego wybór odpowiedniego sposobu rozliczania może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskiwane przez gospodarstwo krótkookresowe wyniki ekonomiczne. Celem pracy było przedstawienie wpływu sposobu rozliczania podatku oraz wprowadzonych od 2011 r. zmian w stawkach podatku VAT na decyzje podejmowane przez przykładowe gospodarstwo rolne. (abstrakt oryginalny)

Lump-sum system of VAT calculation is the simplest system enabling farmers partly refund of input VAT. Calculation of VAT according to general rules demands systematic register of purchases and sales, collecting of documentation as well as legal knowledge. Changes of VAT rates, which was introduced in 2011, do not encourage farmers to register as VAT payers. An analysis of data from farm shows that change of VAT rates influenced the greater tax burden of farmer when he settles VAT according to general rules. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorgol A. 2009: Podatki państwowe. [W:] Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa (red. W. Wojtowicz). Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  2. Kozłowska H. 2011: VAT komentarze, nowelizacja 2011. Wyd. Difin, Warszawa.
  3. Markowski W. 2010: ABC VAT-u. Wyd. Marcus, Łódź.
  4. Olchowicz I., Feliks P., Jamroży M., Szlęzak-Matusiewicz J. 2010: VAT w działalności gospodarczej. Wyd. Difin, Warszawa.
  5. Pawlik I., Gaca D., Kobiałka A., Kołodziej E. 2005: Finanse gospodarstwa rolnego, w tym podatek VAT (materiały szkoleniowe). Projekt Fundacji Pomocy Programów dla Rolnictwa (FAPA) współfinansowany ze środków UE w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, Lublin.
  6. Sasin W. 2010: Podatek od towarów i usług VAT. Wyd. Sigma, Skierniewice.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Dz.U. Nr 238, poz. 1578.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu