BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolski Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2012-2013
The Monetary Policy of the National Bank of Poland in 2012-2013 Years
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 211, s. 134-150, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Instrumenty polityki pieniężnej
Monetary policy, Monetary policy instruments
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Narodowy Bank Polski realizuje politykę pieniężną zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Konstytucję RP oraz inne ustawy. Podstawowym organem NBP jest Rada Polityki Pieniężnej, która określa strategię, cele polityki pieniężnej na dany rok oraz instrumenty ich realizacji. Do podstawowych narzędzi NBP należą operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz stopa rezerwy obowiązkowej. Rentowność instrumentów polityki pieniężnej określają stopy procentowe NBP. Niniejszy artykuł prezentuje politykę pieniężną NBP w latach 2012-2013, a zatem w okresie, w którym Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe do poziomu najniższego w historii.(abstrakt oryginalny)

The National Bank of Poland is carrying the monetary policy out according to entitlements conferred by the Polish constitution and other acts. The Monetary Policy Council is a basic organ of The National Bank of Poland which determines the strategy, purposes of the monetary policy to the given year and instruments of their realization. The basic tools of National Bank of Poland include open market operations, depositcredit operations and a reserve requirement. The profitability of instruments of the monetary policy depends on NBP interest rates. The present article is introducing the monetary policy of the National Bank of Poland in 2012-2013 years, that is the period, in which the Monetary Policy Council reduced bank bases rate by the National Bank of Poland to the lowest level in history.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 6-7 listopada 2012 r., 4-5 grudnia 2012 r., 8-9 stycznia 2013 r., 5-6 lutego 2013 r., 5-6 marca 2013 r., 7-8 maja 2013 r.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 3. Poliński R., Biernat J.: Polityka pieniężna Polski: orientacje i uwarunkowania. Wydawnictwo ALMAMER, Warszawa 2013.
 4. Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Materiały Dydaktyczne nr 112. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 5. Raport o inflacji 1998. NBP, Warszawa, czerwiec 1999.
 6. Raport roczny 2012: Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP.
 7. Raport roczny 2013: Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, kwiecień 2014.
 8. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012. Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa 2013.
 9. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013. Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa 2014.
 10. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. NBP, Warszawa, luty 2003.
 11. Szpunar P.: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa 2000.
 12. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. NBP, Warszawa, wrzesień 1998.
 13. Tymoczko D.: Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym. Materiały i Studia nr 102. NBP, Warszawa 2000.
 14. Uchwała nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Dziennik Urzędowy NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15.
 15. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 15/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej. Dziennik Urzędowy NBP z 5 listopada 2013 r., poz. 20.
 16. Uchwała nr 43/2013 Zarządu NBP z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Dziennik Urzędowy NBP z 25 listopada 2013 r., poz. 21.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.
 18. www.acipolska.pl.
 19. www.nbp.pl.
 20. www.stat.gov.pl.
 21. Założenia polityki pieniężnej na rok 2012. Warszawa, sierpień 2011.
 22. Założenia polityki pieniężnej na rok 2013. Warszawa, wrzesień 2012.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu