BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa lubuskiego
The Knowledge of Cross-Compliance Requirements among Farmers from Lubuskie Voivodship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 86-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zasada wzajemnej zgodności, Wspólna Polityka Rolna, Obszary wiejskie, Ochrona środowiska
Cross-compliance requirement, Common Agricultural Policy (CAP), Rural areas, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
W czwartym kwartale 2011 r. przeprowadzono badania ankietowe na grupie 300 producentów rolnych prowadzących gospodarstwa na terenie województwa lubuskiego. Badania wykazały, że większość rolników w tym województwie zetknęła się w swojej praktyce z Wymogami Wzajemnej Zgodności (cross-compliance), natomiast szczegółowa wiedza reprezentowana przez nich w tym obszarze tematycznym wymaga pewnego uporządkowania oraz uzupełnienia. Głównym motywem wypełniania przez rolników zobowiązań wynikających z cross-compliance są korzyści finansowe w postaci otrzymywanych dopłat obszarowych oraz płatności realizowanych w ramach PROW 2007-2013, a nie prośrodowiskowa świadomość ekologiczna. Celem badań było określenie poziomu wiedzy producentów rolnych Polski południowo-zachodniej i centralnej w zakresie cross-compliace. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the knowledge of the requirements included in the cross compliance rules (cross-compliance) among farmers who in Lubuskie voivodship. The study was conducted on a group of 300 farmers in 2011 and found that the cross-compliance knowledge is incomplete. The study was performed in the framework of a larger research project, which aims at understanding the level of knowledge in the field of cross-compliance among farmers in south-western and central Poland. Results about the cross-compliance knowledge in Dolnoslaskie, Opolskie and Lodzkie voivodships have been published. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czy zasada współzależności jest skuteczna". 2008: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie Specjalne, 8.
 2. Czyżewski i in. 2008. Ekspertyza w sprawie Sprawozdania specjalnego nr 8 Trybunału Obrachunkowego w Luxemburgu "Czy zasada współzależności jest skuteczna?" Dla wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 3. Duer I. 2009. Wybrane elementy regionalne zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB w Puławach, z. 15, 193-206.
 4. Kędzior Z. 2005. Badania rynku. Metody zastosowania. PWE, Warszawa, 35.
 5. Kopeć B. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt AR we Wrocławiu 269.
 6. Korycińska A. 2009. Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r. Wyd. FAPA, Warszawa, s. 3.
 7. Łuczka-Bakuła W. 2006: W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 540, Rolnictwo, LXXXVII. 296.
 8. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2010: Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i innych krajach UE. J. Agribus. Rural Dev., 3(17), 6.
 9. Mickiewicz B., Mickiewicz A. 2011: Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agri. Rural Dev., 2(20), 89-101.
 10. Niewęgłowska G. 2011: Środowiskowy wymiar zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) respektowanej przez gospodarstwa rolne. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49.
 11. Pietrzak S. 2009: Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance); uwagi do środowiskowego pakietu. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. IX, z. 3(27),s. 160.
 12. Rozporządzenie Komisji Nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 14. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu