BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binderman Zbigniew (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szczesny Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa
On Arrange Methods in Analysis of Regional Differentation of Agriculture
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 77-90, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rolnictwo, Metody grupowania, Analiza statystyczna, Modele liniowe, Modele nieliniowe
Agriculture, Grouping methods, Statistical analysis, Linear models, Nonlinear models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono teorie i zastosowania wybranych metod porządkowania i grupowania obiektów, na przykładzie stanu rolnictwa według województw w Polsce w 2006 roku. Rozważane metody wykorzystują funkcje użyteczności. Do konstrukcji miernika syntetycznego zastosowano metody nieliniowe i metodę liniową. Użyto metody bezwzorcowe oraz jedną metodę wykorzystującą dwa wzorce. (abstrakt oryginalny)

The paper describes new possibilities of applications of the arrange methods in order to analyse Polish agriculture. These methods use utility functions as the preference indicators. The considered functions based and do not based on models, respectively. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen R. G. D. 1964: Ekonomia matematyczna. PWN, Warszawa.
 2. Bartosiewicz S. 1976: Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 84, Wrocław.
 3. Binderman A. 2004: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 91, z. 1, s. 51-57.
 4. Binderman A. 2005: Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 92, z. 1, s. 42-52.
 5. Binderman A. 2006: Klasyfikacja danych na podstawie dwóch wzorców. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa, z. 60, s. 25-34.
 6. Binderman A. 2007: Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 7. Binderman A. 2008: Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Konferencja IX. Wyd. SGGW, s. 29-38.
 8. Binderman Z., Borkowski B. 2005: Model ekonometryczny opisujący wydatki na konsumpcję gospodarstw chłopskich, od badań podstawowych do zastosowań w nowoczesnej gospodarce. 45-lecie Ekonometrycznej Szkoły Profesora Michała Kolupy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Wyd. SGH, Warszawa, s. 51-60,.
 9. Binderman Z., Borkowski В., Szczęsny W. 2008: O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Konferencja IX. Wyd. SGGW, s. 39-48.
 10. Binderman Z., Szczesny W. 2009: Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research. Wyd. WSFiZ, Siedlce, s. 117-131.
 11. Binderman Z. 2009: On elasticity operators and their economical applications (w recenzji).
 12. Borkowski В., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.
 13. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2006: O pewnym problemie przekształcania cech. Acta Agraria et Sihestria, Seria Agraria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. 47, s. 47-89.
 14. Borys T.1978: Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów. Przegląd Statystyczny, z. 3.
 15. Cieślak M. 1974: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.
 16. Gatnar E. 1998: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa .
 17. Gatnar E., Wywiał J. 1997: Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym kraju. [W:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, seria: Taksonomia, nr 5. Ae we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Harasim A. 2006: Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Raporty PIB, z. 3, s. 61-69, Puławy.
 19. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z. 4.
 20. Hellwig Z. 1979: Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, materiały konferencyjne. Szklarska Poręba, 25.10.1979.
 21. Hellwig Z. 1981: Systemowe ujęcie WAP. [W:] Metody taksonomiczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych (materiały konferencyjne). Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Wrocław 1981.
 22. Hellwig Z. 1981a: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. [W:] Welfe W. (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. PWE, Warszawa 1981.
 23. Hellwig Z. 1990: Taksometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. Taksonomia - teoria i jej zastosowania. AE Kraków.
 24. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 25. Malina A. 2004: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, Seria Monografie, nr 162, Kraków.
 26. Młodak A.2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa.
 27. Mostowski A., Stark M. 1977: Elementy algebry wyższej. PWN, Warszawa.
 28. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 29. Panek E. 2000: Ekonomia matematyczna. AE, Poznań,
 30. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. 1988: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 31. Pociecha J. 2008: Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. 90-lecie GUS [www.stat.gov.pl], s. 1-13.
 32. Strahl D. 1990: Metody programowania rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa.
 33. Zeliaś A. 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
 34. Zeliaś A. 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu