BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bal-Domańska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 roku
Financing the Tasks Focused on Removing Aftermath of Calamities in Territorial Self-Government Units of Lower Silesia Voivodeship in 2009
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 184-195, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Klęski żywiołowe, Samorząd terytorialny, Pomoc poszkodowanym
Natural disaster, Local government, Victim assistance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Klęski żywiołowe, jakie miały miejsce w ostatnich latach, przyczyniły się do znacznych zniszczeń majątku osób fizycznych, przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym infrastruktury technicznej. Celem artykułu jest prezentacja zakresu finansowania skutków usuwania klęsk żywiołowych w gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i samorządzie wojewódzkim województwa dolnośląskiego w 2009 r.(abstrakt oryginalny)

Calamites which occurred in recent years resulted in the extensive damage in natural persons' property, as well as that of enterprises and territorial self-government units, including technical infrastructure. The objective of the hereby article is to present the scope of financing related to removing the aftermath of calamities in communes, townships, districts and by regional authorities of Lower Silesia Voivodeship in 2009.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl/index.html.
 2. Serwis internetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłodzko za 2009 rok.
 4. Sprawozdanie zarządu z wykonania budżetu województwa dolnośląskiego za 2009 rok.
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 1999, nr 15, poz. 139 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, DzU 1999, nr 62, poz. 690 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, DzU 2001, nr 84, poz. 906 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
 9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu