BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Agriculture and Rural Development in the European Union Multiannual Financial Perspective 2014-2020
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 102-107, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Budżet UE, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Rural areas, EU budget, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej w ciągu jej istnienia podlega ciągłej ewolucji, a zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wymagają kolejnych dostosowań do aktualnej sytuacji gospodarczej. W pracy przeanalizowano procedury i zalecenia tworzenia przyszłej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 i w jej ramach limity wydatków przeznaczone na rolnictwo oraz ściśle z nim związane: ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Since its inception, the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU) has evolved and changed in response to numerous internal and external factors. Further adjustments are needed to adapt to the current economic situation. This article examines procedures and recommendations for the future development of the EU Multiannual Financial Perspectives, 2014 - 2020. The discussion also addresses the limits of expenditures allocated to agriculture, environmental protection, and rural development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżet UE 2012 w liczbach. Komisja Europejska. Bruksela 2012.
  2. Wspólna polityka rolna (WPR) - w stronę 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2010 r.
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Budżet z perspektywy "Europy 2020" SEK(2011)867 wersja ostateczna, SEK(868) wersja ostateczna. Bruksela, dnia 29.6.2011, KOM (2011) 500 wersja ostateczna.
  4. Łapińska A. 2011. Rolnictwo w Budżecie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 199-203.
  5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. (2009/2236(INI).
  6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej. Tekst przyjęty P7_ta (2011) 0266.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). SEC(2011) 1153, SEC(2011) 1154, Bruksela, 12.10.2011, KOM(2011) 627, 2011/0282 (COD).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu