BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jako czynnik różnicujący poziom wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Farm Size As a Factor Differentiating the Level of Support Measures of the EU Common Agricultural Policy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 118-121, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Wsparcie finansowe, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, Financial support, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu była próba ukazania zakresu oddziaływania wielkości ekonomicznej gospodarstwa jako czynnika różnicującego poziom wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. W analizowanych gospodarstwach średnia wielkość tego wsparcia w 2010 r. wyniosła 15 484 zł. Stanowiło to 40,4% dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to show the scope of the impact of the Economic Size Unit as a factor differentiating the level of support measures of the EU Common Agricultural Policy. The discussion analyzes in detail analyzes the direct payments and payments to areas with unfavorable farming conditions (LFA). Their size is considered in relation to farm income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa, 34-41.
  2. Goraj L., Mańko S., Michalak P. 2010: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku. IERiGŻ, Warszawa, 6-12.
  3. Hunek T. 2005: Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej oraz akcesji do UE. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A Rosner). IRWiR PAN, Warszawa, 53-55.
  4. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r. 2012: Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, 8-11.
  5. Kutkowska B. 2006: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. IUNG, Puławy, 185.
  6. Wiatrak A.P. 1998: Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 205-218.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 184-195.
  8. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 99-105.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu