BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Unijne fundusze jako źródło wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
The European Union Funds as a Source of Financial Support for Agriculture and Rural Development in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 135-140, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Fundusze unijne, Wspieranie rolnictwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agriculture, EU funds, Agriculture support, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z finansowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich z unijnych funduszy. Przedstawiono poziom wykorzystania tych funduszy. Ukazano liczbę oraz wartość zarejestrowanych przez ARiMR wniosków o dofinansowanie z programu SAPARD oraz SPO 2004-2006, a także płatności zrealizowane w ramach programu PROW 2004-2006 w podziale na działania. Ponadto zaprezentowano kwotę zrealizowanych płatności bezpośrednich w ramach kampanii 2004-2011. Wykorzystano dane statystyczne, dotyczące wartości wykorzystanej pomocy z ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on issues related to financing agriculture and rural development from the EU funds. The discussion considers the number and value of applications for funding from the SAPARD program and SOP 2004- 2006, and payments made under the PROW 2004-2006. In 2007, Poland entered a new period of programming and financing the EU aid. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. 2009: Warszawa, 28 maja 2009.
  2. Kata R., Zając D. 2004: Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie rozdrobnionym. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1015, t. 1., Wrocław, 358-367.
  3. Klepacka W. 2009: Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Departament Programowania i Analiz, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 9.
  4. Rosa A. 2011: Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce. [W:] Bankowość spółdzielcza (red. A. Szelągowska). CeDeWu, Warszawa, 189-203.
  5. SAPARD - wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce. Departament analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa 2006, s. 11.
  6. Sprawozdanie z działalności ARMiR 2004-2011: ARMiR, Warszawa.
  7. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa 2005.
  8. Wojtasik B. 2008: Analiza wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach PROW w latach 2004-2006, Acta Oeconomia, 7(2), 103-113.
  9. Zbiorcze sprawozdanie bieżące miesięczne z realizacji PROW na lata 2007-2013. 2012: Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dane na dzień 31 marca 2012 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 28.
  10. [www.arimr.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu