BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście promocji produktów rolno-spożywczych
Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Promotion of Food Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 171-176, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Promocja produktu, Produkty żywnościowe
Common Agricultural Policy (CAP), Product promotion, Food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono cel i zakres promocji produktów rolno-spożywczych w perspektywie zmian Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Unijny system promocji stanowi politykę horyzontalną, obejmującą prawie wszystkie sektory rolne, podkreślając szczególne cechy unijnych produktów rolno-spożywczych (ich jakość, bezpieczeństwo żywnościowe, aspekty zdrowotne, znakowanie, szczególne metody produkcji). Uzupełnia on krajowe inicjatywy wspierające lub pobudzające prywatne i publiczne działania na rzecz promocji na szczeblu państw członkowskich. Komisja Europejska przeznacza obecnie około 50 mln euro rocznie na wspieranie programów promujących spożywanie produktów rolno-spożywczych. Wzrost znaczenia aktywnej polityki promocyjno-informacyjnej wynika z konieczności dostosowania WPR do ewoluującej sytuacji rynkowej, w tym m.in. rozwoju procesu globalizacji gospodarczej i wzrostu konkurencji na rynku międzynarodowym. Działania informacyjno-promocyjne kierowane do docelowych grup konsumentów zachęcają ich do zakupu tych produktów, motywując tym samym producentów do przestrzegania określonych standardów jakościowych i zasad bezpieczeństwa żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

In relation to the development of the process of globalisation and a movement towards liberalization of the world food trade, promotion of food products begins to play an increasingly important role. Common Agricultural Policy (CAP) supports the information and advertising promotional activity on the European Union food market. The policy allows to obtain partial funding for the implementation of promotion and/or information programmes. The purpose of the programmes deepening the consumer knowledge about advantages of produced foodstuffs within the European Community and increase demand by strengthening the product image in particular with reference to the quality, sustenance, food safety and production methods. The EU policysupporting promotional measures and information will depend on changes, both in the C A P, and in the world politics. Opening new markets creates new opportunities and challenges for the EU food industry entrepreneurs , therefore, the market directing CAP action is becoming extremely important, including the discontinuation of traditional forms of export support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jeznach M. 2006: Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Michalski E. 2009: Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Dz.U. L 147 z 06.06.2008 r., 3-34.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Dz.U. L 17 z 22.01.2008 r., 6-7.
  5. Tereszczuk M. 2011: Wpływ subsydiowania eksportu oraz promocji produktów rolno-spożywczych na konkurencyjność polskich producentów żywności. [W:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (red. I. Szczepaniak). Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Wsparcie działań promocyjnych. Agencji Rynku Rolnego, [www.arr.gov.pl], odczyt 2012.
  7. Zielona Księga 2011: Dokument Komisji Europejskiej KOM(2011) 436 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu