BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekty ochrony środowiska w rozwoju gminy Kołbaskowo
Environment Protection Aspects in Development of Gmina (Municipality) Kołbaskowo
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 450-456
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Ochrona środowiska, Gmina
Environmental protection, District
Note
summ.
Abstract
Gminy w swoich strategiach rozwoju powinny uwzględniać różnorodne aspekty ochrony środowiska. Przejawiać się to może nie tylko przez uwzględnienie i wykonywanie ustawowych zadań w zakresie ochrony środowiska, które spoczywają na gminie, ale także przez planowanie i realizowanie innych pozaustawowych działań na rzecz ochrony środowiska. Ponadto we wszelkich gminnych przedsięwzięciach (nie tylko tych dotyczących ochrony środowiska) powinno się uwzględniać aspekty ochrony środowiska. Aspekty ochrony środowiska w rozwoju gminy to także przejaw realizacji postanowień art. 5 Konstytucji: "Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". Ponadto przez działania na rzecz ochrony środowiska gmina staje się bardziej konkurencyjna, a jej mieszkańcy bardziej świadomi ekologicznie. Celem opracowania jest przedstawienie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska w gminie Kołbaskowo, ze wskazaniem ich znaczenia w rozwoju gminy. Podejmowanie lub zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska w gminie przejawia się w przyszłości w formie dochodowej i wydatkowej, a także ma przełożenie na zdrowie mieszkańców, warunki do wypoczynku i turystyki, możliwość rozwoju przedsiębiorczości itd.(fragment tekstu)

Gminas (municipalities) are obligatcd to realization of statutory tasks in a range of environment protection. These tasks as well as other not obligatory ventures in environment protection should be put and featured in gmina's (municipality's)activity in very skilllully. A development ol every gmina (municipality) should be based on a balanced development rule, in which aspects of environment protection fulfill the important role. The purpose ot elaboration is a presentation ol ventures in environment protection in gmina (municipality) Kołbaskowo, with emphasis ot their importance in gminas (municipality's) development(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu