BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusterka-Jefmańska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Lokalny rynek pracy a oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w powiecie świdnickim
Local Labour Market and Educational Offer of Vocational Schools in Świdnica Poviat
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 266-273, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Rynek pracy, Edukacja, Powiat, Polityka rynku pracy
Labour market, Education, County, Labour market policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polityka rynku pracy jest jednym z ważniejszych aspektów działania samorządu powiatowego. W opracowaniu dokonano analizy lokalnego rynku pracy w powiecie świdnickim oraz przeglądu oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane na etapie formułowania lokalnej polityki rynku pracy oraz określania planowanych kierunków kształcenia.(abstrakt oryginalny)

The policy of labour market is one of the most important aspects of public management on a local level. The article contains the diagnosis of the situation on the local labour market in Świdnica poviat and a review of educational offer of vocational schools. The findings of this analysis may be used in the local policy of labour market and education planning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.), Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
  2. Herbst M., Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  3. Marszowski R., Tausz K., Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wałbrzych 2007.
  4. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świdnickim w 2007 r., Świdnica 2008.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu